Home

2005/228/EG: Besluit van de Raad van 21 februari 2005 betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een bilaterale overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus inzake de handel in textielproducten

2005/228/EG: Besluit van de Raad van 21 februari 2005 betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een bilaterale overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus inzake de handel in textielproducten

18.3.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 72/18


BESLUIT VAN DE RAAD

van 21 februari 2005

betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een bilaterale overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus inzake de handel in textielproducten

(2005/228/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133, in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Commissie heeft namens de Gemeenschap onderhandelingen gevoerd over een overeenkomst tot verlenging met een jaar van de bestaande overeenkomst inzake de handel in textielproducten met de Republiek Belarus en de protocollen bij die overeenkomst, waarbij de kwantitatieve maxima worden aangepast om rekening te houden met de jaarlijkse groeicijfers en de vraag van Belarus betreffende sommige categorieën. Deze overeenkomst dient vanaf 1 januari 2005 voorlopig te worden toegepast, in afwachting van de voltooiing van de procedures voor de sluiting ervan, mits zij op basis van wederkerigheid door de Republiek Belarus voorlopig wordt toegepast.

(2)

De overeenkomst dient te worden ondertekend,

BESLUIT:

Artikel 1

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon/personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn namens de Europese Gemeenschap de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus inzake de handel in textielproducten, te ondertekenen, onder voorbehoud van de sluiting ervan.

Artikel 2

In afwachting van de afronding van de procedures voor de formele sluiting ervan en op voorwaarde van wederkerigheid(1) wordt de overeenkomst voorlopig toegepast vanaf 1 januari 2005.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 3

1. Indien Belarus niet voldoet aan zijn verplichtingen krachtens punt 2.5 van de overeenkomst van 1999(2), worden de contingenten voor 2005 verminderd tot de in 2004 toegepaste niveaus.

2. Het besluit tot tenuitvoerlegging van lid 1 wordt genomen in overeenstemming met de procedures bedoeld in artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad van 12 oktober 1993 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen(3).

Artikel 4

Dit besluit wordt van kracht op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 21 februari 2005.

Voor de Raad

De voorzitter

J. ASSELBORNOVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING

tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus tot wijziging van de overeenkomst inzake de handel in textielproducten tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus

Mevrouw, geachte heer,

1.

Ik heb de eer te verwijzen naar de op 1 april 1993 geparafeerde overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus inzake de handel in textielproducten, laatstelijk gewijzigd en verlengd bij de op 23 december 2003 geparafeerde overeenkomst in de vorm van een briefwisseling (hierna „de overeenkomst” genoemd).

2.

Aangezien de overeenkomst op 31 december 2004 verstrijkt, besluiten de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus overeenkomstig artikel 19, lid 1, van de overeenkomst de looptijd ervan met een jaar te verlengen, met inachtneming van de volgende wijzigingen en voorwaarden:

2.1.

De tweede en derde zin van artikel 19, lid 1, van de overeenkomst worden vervangen door:

„Zij is van toepassing tot en met 31 december 2005”.

2.2.

Bijlage II, waarin de kwantitatieve beperkingen voor de uitvoer uit de Republiek Belarus naar de Europese Gemeenschap zijn opgenomen, wordt vervangen door aanhangsel 1 bij deze brief.

2.3.

De bijlage bij protocol C, waarin de kwantitatieve beperkingen voor de uitvoer van de Republiek Belarus naar de Europese Gemeenschap na passieve veredeling in de Republiek Belarus zijn opgenomen, wordt voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005 vervangen door aanhangsel 2 bij deze brief.

2.4.

Voor de invoer in Belarus van textiel- en kledingproducten uit de Europese Gemeenschap worden in 2005 invoerrechten toegepast die niet hoger zijn dan die welke voor 2004 zijn vastgesteld in aanhangsel 4 van de op 11 november 1999 geparafeerde overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus.

Wanneer deze rechten niet worden toegepast, heeft de Gemeenschap het recht voor de resterende looptijd van de overeenkomst de kwantitatieve beperkingen voor 2004 zoals overeengekomen in de op 23 december 2003 geparafeerde briefwisseling, pro rata opnieuw in te stellen.

3.

Mocht de Republiek Belarus vóór de datum waarop de overeenkomst verstrijkt, lid van de Wereldhandelsorganisatie worden, dan zijn de overeenkomsten en regels van de WTO van toepassing met ingang van de datum van de toetreding van de Republiek Belarus tot de WTO.

4.

Ik moge u verzoeken mij te bevestigen dat uw regering met het bovenstaande instemt. Indien zulks het geval is, treedt deze overeenkomst in de vorm van een briefwisseling in werking op de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de daartoe benodigde juridische procedures zijn voltooid. In afwachting daarvan is deze overeenkomst voorlopig van toepassing met ingang van 1 januari 2005, op basis van wederkerigheid.

Hoogachtend,

Voor de Raad van de Europese Unie

Aanhangsel 1

„BIJLAGE II

Belarus

Categorie

Eenheid

Contingent vanaf 1 januari 2005

Groep IA

1

t

1 585

2

t

5 100

3

t

233

Groep IB

4

1 000 stuks

1 600

5

1 000 stuks

1 058

6

1 000 stuks

1 400

7

1 000 stuks

1 200

8

1 000 stuks

1 110

Groep IIA

9

t

363

20

t

318

22

t

498

23

t

255

39

t

230

Groep IIB

12

1 000 paar

5 958

13

1 000 stuks

2 651

15

1 000 stuks

1 500

16

1 000 stuks

186

21

1 000 stuks

889

24

1 000 stuks

803

26/27

1 000 stuks

1 069

29

1 000 stuks

450

73

1 000 stuks

315

83

t

178

Groep IIIA

33

t

387

36

t

1 242

37

t

463

50

t

196

Groep IIIB

67

t

339

74

1 000 stuks

361

90

t

199

Groep IV

115

t

87

117

t

1 800

118

t

448”

Aanhangsel 2

„BIJLAGE BIJ PROTOCOL C

Categorie

Eenheid

Met ingang van 1 januari 2005

4

1 000 stuks

4 733

5

1 000 stuks

6 599

6

1 000 stuks

8 800

7

1 000 stuks

6 605

8

1 000 stuks

2 249

12

1 000 stuks

4 446

13

1 000 stuks

697

15

1 000 stuks

3 858

16

1 000 stuks

786

21

1 000 stuks

2 567

24

1 000 stuks

661

26/27

1 000 stuks

3 215

29

1 000 stuks

1 304

73

1 000 stuks

4 998

83

t

664

74

1 000 stuks

872”

Mevrouw, geachte heer,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van …, welke als volgt luidt:

„1.

Ik heb de eer te verwijzen naar de op 1 april 1993 geparafeerde overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus inzake de handel in textielproducten, laatstelijk gewijzigd en verlengd bij de op 23 december 2003 geparafeerde overeenkomst in de vorm van een briefwisseling (hierna „de overeenkomst” genoemd).

2.

Aangezien de overeenkomst op 31 december 2004 verstrijkt, besluiten de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus overeenkomstig artikel 19, lid 1, van de overeenkomst de looptijd ervan met een jaar te verlengen, met inachtneming van de volgende wijzigingen en voorwaarden:

2.1.

De tweede en derde zin van artikel 19, lid 1, van de overeenkomst worden vervangen door:

„Zij is van toepassing tot en met 31 december 2005”.

2.2.

Bijlage II, waarin de kwantitatieve beperkingen voor de uitvoer uit de Republiek Belarus naar de Europese Gemeenschap zijn opgenomen, wordt vervangen door aanhangsel 1 bij deze brief.

2.3.

De bijlage bij protocol C, waarin de kwantitatieve beperkingen voor de uitvoer van de Republiek Belarus naar de Europese Gemeenschap na passieve veredeling in de Republiek Belarus zijn opgenomen, wordt voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005 vervangen door aanhangsel 2 bij deze brief.

2.4.

Voor de invoer in Belarus van textiel- en kledingproducten uit de Europese Gemeenschap worden in 2005 invoerrechten toegepast die niet hoger zijn dan die welke voor 2004 zijn vastgesteld in aanhangsel 4 van de op 11 november 1999 geparafeerde overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus.

Wanneer deze rechten niet worden toegepast, heeft de Gemeenschap het recht voor de resterende looptijd van de overeenkomst de kwantitatieve beperkingen voor 2004 zoals overeengekomen in de op 23 december 2003 geparafeerde briefwisseling, pro rata opnieuw in te stellen.

3.

Mocht de Republiek Belarus vóór de datum waarop de overeenkomst verstrijkt, lid van de Wereldhandelsorganisatie worden, dan zijn de overeenkomsten en regels van de WTO van toepassing met ingang van de datum van de toetreding van de Republiek Belarus tot de WTO.

4.

Ik moge u verzoeken mij te bevestigen dat uw regering met het bovenstaande instemt. Indien zulks het geval is, treedt deze overeenkomst in de vorm van een briefwisseling in werking op de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de daartoe benodigde juridische procedures zijn voltooid. In afwachting daarvan is deze overeenkomst voorlopig van toepassing met ingang van 1 januari 2005, op basis van wederkerigheid.

Hoogachtend,

Ik heb de eer te bevestigen dat mijn regering met de inhoud van uw brief instemt.

Hoogachtend,

Voor de regering van de Republiek Belarus