Home

Beschikking van de Commissie van 18 mei 2005 tot wijziging van Beschikking 1999/217/EG wat het repertorium van in levensmiddelen gebruikte aromastoffen betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1437) (Voor de EER relevante tekst) (2005/389/EG)

Beschikking van de Commissie van 18 mei 2005 tot wijziging van Beschikking 1999/217/EG wat het repertorium van in levensmiddelen gebruikte aromastoffen betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1437) (Voor de EER relevante tekst) (2005/389/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad van 28 oktober 1996 tot vaststelling van een communautaire procedure voor in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken aromastoffen(1), en met name op artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Verordening (EG) nr. 2232/96 bevat de communautaire procedure voor het vaststellen van voorschriften betreffende in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken aromastoffen. Volgens die verordening wordt er een repertorium van aromastoffen (hierna „het repertorium” genoemd) samengesteld nadat de lidstaten een lijst hebben verstrekt van de aromastoffen die mogen worden gebruikt in of op levensmiddelen die op hun grondgebied in de handel worden gebracht en die lijst door de Commissie is bestudeerd. Dat repertorium is vastgesteld bij Beschikking 1999/217/EG van de Commissie(2).

 2. Bovendien voorziet Verordening (EG) nr. 2232/96 in een programma ter beoordeling van aromastoffen om na te gaan of die stoffen voldoen aan de algemene criteria voor het gebruik van aromastoffen die in de bijlage bij die verordening vermeld staan.

 3. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (hierna „de Autoriteit” genoemd) heeft in haar advies van 13 juli 2004 over parahydroxybenzoaten geconcludeerd dat propyl-4-hydroxybenzoaat (FL 09.915) van invloed is op de geslachtshormonen en de mannelijke voortplantingsorganen van jonge ratten. De Autoriteit kon geen aanbeveling doen voor een aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) voor deze stof, omdat er geen duidelijke geen-waargenomen-nadelig-effect-concentratie (NOAEL) is. Het gebruik van propyl-4-hydroxybenzoaat als aromastof in levensmiddelen is niet aanvaardbaar, omdat die stof niet voldoet aan de algemene criteria voor het gebruik van aromastoffen zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2232/96. 4 Propylhydroxybenzoaat moet dan ook uit het repertorium worden geschrapt.

 4. In haar advies van 7 december 2004 over alifatische dialcoholen, diketonen en hydroxyketonen heeft de Autoriteit geconcludeerd dat pentaan-2,4-dion (FL 07.191) in vitro en in vivo genotoxisch is. Daarom is het gebruik van pentaan-2,4-dion als aromastof niet aanvaardbaar, omdat die stof niet voldoet aan de algemene criteria voor het gebruik van aromastoffen zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2232/96. Pentaan-2,4-dion moet dan ook uit het repertorium worden geschrapt.

 5. Voor een aantal stoffen heeft de kennisgevende lidstaat, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2232/96 en Aanbeveling 98/282/EG van de Commissie van 21 april 1998 betreffende de wijze waarop de lidstaten alsmede de landen die partij zijn de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte de intellectuele eigendom moeten beschermen bij de ontwikkeling en de productie van de aromastoffen zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad(3), verzocht die stoffen zodanig aan te duiden dat het intellectuele eigendomsrecht van de aromastofproducent wordt beschermd.

 6. De bescherming van die stoffen, die zijn opgenomen in deel B van het repertorium, duurt maximaal vijf jaar vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving. Voor 28 stoffen is die periode inmiddels verstreken, zodat die stoffen naar deel A van het repertorium moeten worden overgebracht.

 7. Beschikking 1999/217/EG moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 8. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 1999/217/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 mei 2005.

Voor de Commissie

Markos Kyprianou

Lid van de Commissie

BIJLAGE

De bijlage bij Beschikking 1999/217/EG wordt als volgt gewijzigd:

 1. Deel A wordt als volgt gewijzigd:

  1. De rijen in de tabel voor de stoffen met FL-nummer 07.191 (pentaan-2,4-dion) en 09.915 (propyl-4-hydroxybenzoaat) worden geschrapt.

  2. De volgende rijen worden in de tabel ingevoegd:

   FL-nr.

   Chemische groep

   CAS

   Naam

   Fema

   Einecs

   Synoniemen

   Opmerkingen

   01.070

   31

   111-66-0

   1-octeen

   203-893-7

   01.071

   31

   111-67-1

   2-octeen

   203-894-2

   01.072

   31

   544-76-3

   hexadecaan

   280-878-9

   07.251

   21

   577-16-2

   methylacetofenon

   het CAS-nummer is van 2-methylacetofenon

   01.073

   31

   592-99-4

   4-octeen

   01.074

   31

   593-45-3

   octadecaan

   209-790-3

   16.084

   30

   627-67-8

   3-methyl-1-nitrobutaan

   211-008-0

   01.075

   31

   629-78-7

   heptadecaan

   211-108-4

   12.260

   20

   4131-76-4

   methyl-2-methyl-3-mercaptopropionaat

   223-949-4

   12.261

   20

   6725-64-0

   methaandithiol

   01.076

   31

   20996-35-4

   3,7-decadieen

   16.085

   20

   27959-66-6

   4,4-dimethyl-1,3-oxathiaan

   12.262

   20

   29414-47-9

   (methylthio)methaanthiol

   05.210

   04

   30390-51-3

   4-dodecenal

   250-174-9

   05.211

   02

   30689-75-9

   6-methyloctanal

   14.166

   30

   32536-43-9

   indoolazijnzuur

   07.252

   05

   33665-27-9

   4-octeen-2-on

   02.244

   04

   54393-36-1

   4-octeen-1-ol

   10.070

   09

   57681-53-5

   2-hepteen-4-olide

   260-902-7

   05.212

   04

   76261-02-4

   6-dodecenal

   05.213

   04

   90645-87-7

   5-nonenal

   15.124

   29

   103527-75-9

   3-methyl-2-butenylthiofeen

   rozenthiofeen

   05.214

   04

   121052-28-6

   8-dodecenal

   05.215

   03

   134998-59-7

   2,6-decadienal (cis,cis-)

   05.216

   03

   134998-60-0

   2,6-decadienal (trans,trans-)

   12.263

   20

   3-mercapto-3-methylbutanal

   12.264

   20

   92585-08-5

   4,2-thiopentanon

   03.021

   16

   142-96-1

   dibutylether

   205-575-3

 2. De tabel van deel B wordt vervangen door:

  Aromastoffen waarvan kennisgeving is gedaan overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2232/96 en waarvoor bescherming van de intellectuele eigendom van de producent is aangevraagd

  Code

  Datum van ontvangst van de kennisgeving door de Commissie

  Opmerkingen

  CN065

  26.1.2001

  CN074

  18.4.2003

  6

  CN075

  18.4.2003

  6

  CN076

  18.4.2003

  6