Home

Beschikking van de Commissie van 22 augustus 2005 betreffende een afwijking van het merken van varkensvlees en het latere gebruik daarvan voor bepaalde bedrijven in een toezichtsgebied voor Afrikaanse varkenspest op Sardinië, Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3161) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (2005/624/EG)

Beschikking van de Commissie van 22 augustus 2005 betreffende een afwijking van het merken van varkensvlees en het latere gebruik daarvan voor bepaalde bedrijven in een toezichtsgebied voor Afrikaanse varkenspest op Sardinië, Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3161) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (2005/624/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2002/60/EG van de Raad van 27 juni 2002 houdende vaststelling van specifieke bepalingen voor de bestrijding van Afrikaanse varkenspest en houdende wijziging van Richtlijn 92/119/EEG met betrekking tot besmettelijke varkensverlamming (Teschenerziekte) en Afrikaanse varkenspest(1), en met name op artikel 11, lid 1, onder f),

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Beschikking 2005/363/EG van de Commissie van 2 mei 2005 tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van de diergezondheid tegen Afrikaanse varkenspest op Sardinië, Italië(2) is vastgesteld naar aanleiding van de aanwezigheid van Afrikaanse varkenspest op Sardinië, Italië.

 2. Er vinden nog steeds uitbraken van Afrikaanse varkenspest op Sardinië plaats en Italië neemt maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest op Sardinië in het kader van Richtlijn 2002/60/EG.

 3. Richtlijn 2002/60/EG bepaalt dat de bevoegde autoriteit, zodra de diagnose van Afrikaanse varkenspest bij varkens op een bedrijf officieel is bevestigd, een beschermingsgebied instelt met een straal van ten minste drie kilometer en een toezichtsgebied met een straal van ten minste tien kilometer rond de plaats waar de uitbraak zich heeft voorgedaan.

 4. Richtlijn 2002/60/EG bepaalt ook dat varkens de eerste 40 respectievelijk 30 dagen na voltooiing van de voorlopige reiniging en ontsmetting van en, indien nodig, insectenverdelging op de besmette bedrijven, niet van het bedrijf waar zij worden gehouden („bedrijf van herkomst”) naar een beschermings- en een toezichtsgebied mogen worden afgevoerd. Na deze perioden kan de bevoegde autoriteit toestaan dat varkens van het bedrijf van herkomst naar een slachthuis worden afgevoerd, als aan specifieke voorwaarden wordt voldaan.

 5. Krachtens Richtlijn 2002/60/EG kan op verzoek van een lidstaat, vergezeld van de nodige documenten ter verantwoording, een afwijking van voornoemde voorwaarden worden toegestaan.

 6. Een uitbraak van Afrikaanse varkenspest werd op 25 mei 2005 in de gemeente Anela op Sardinië bevestigd. De bevoegde autoriteit heeft onmiddellijk een beschermingsgebied ingesteld met een straal van drie kilometer rond de plaats waar de uitbraak zich heeft voorgedaan, dat deel uitmaakt van een toezichtsgebied met een straal van tien kilometer rond deze plaats. Een andere uitbraak werd op 10 juni 2005 in het ingestelde beschermingsgebied in de gemeente Bultei bevestigd.

 7. De Italiaanse autoriteiten hebben de Commissie verzocht om een afwijking van de bepaling dat vers vlees met het voorgeschreven bijzondere merk moet worden gemerkt en van de voorwaarde dat vers vlees afkomstig van bedrijven die zijn gelegen in het ingestelde toezichtsgebied moet worden verwerkt. Ter staving van het verzoek werd gewezen op de ernstige moeilijkheden bij het vinden van een markt voor verwerkt vlees, de gevolgen voor het welzijn van de varkens in sommige bedrijven als zij niet tijdig worden geslacht, en het te verwaarlozen extra risico voor de dierlijke gezondheid als gevolg van een dergelijke afwijking, als ook specifieke maatregelen ter bestrijding van de ziekte worden genomen. Daarom is het dienstig te bepalen dat onder bepaalde voorwaarden varkensvlees van in het ingestelde toezichtsgebied gelegen bedrijven niet hoeft te worden verwerkt en niet met het bijzondere merk hoeft te worden gemerkt en later verwerkt. Om de afwezigheid van Afrikaanse varkenspest en van elk risico van verspreiding van de ziekte te garanderen moeten aanvullende maatregelen worden genomen betreffende het bedrijf van herkomst en de verplaatsing van deze varkens.

 8. De controle- en bemonsteringsprocedures wat betreft de afvoer van varkens uit een bedrijf in een ingesteld toezichtsgebied naar een slachthuis overeenkomstig het handboek(3) moeten volledig worden toegepast. Ingeval gebruik wordt gemaakt van de in artikel 11, lid 4, van Richtlijn 2002/60/EG bedoelde afwijking, is punt 6 van hoofdstuk IV van de bijlage van het handboek van toepassing.

 9. Het is ook dienstig dat varkensvlees, varkensvleesproducten en andere producten die varkensvlees bevatten van varkens die afkomstig zijn van bedrijven waarvoor een dergelijke afwijking wordt toegekend, worden gemerkt met het in Beschikking 2005/363/EG voorgeschreven bijzondere merk om ervoor te zorgen dat dergelijk varkensvlees, dergelijke varkensvleesproducten en andere producten die varkensvlees bevatten niet uit Sardinië worden verzonden en om te zorgen voor de traceerbaarheid van dergelijk varkensvlees en dergelijke producten.

 10. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1 Onderwerp en werkingssfeer

Bij deze beschikking wordt een afwijking toegestaan van de voorwaarde betreffende de verwerking van vers vlees van varkens afkomstig van bedrijven die zijn gelegen in het toezichtsgebied dat is ingesteld rond de bedrijven waarin de diagnose van Afrikaanse varkenspest op 25 mei 2005 in de gemeente Anela en op 10 juni 2005 in de gemeente Bultei op Sardinië, Italië, officieel is bevestigd.

Artikel 2 Definities

Voor de toepassing van deze beschikking zijn de definities in artikel 2 van Richtlijn 2002/60/EG en artikel 2 van Beschikking 2005/363/EG van toepassing.

Artikel 3 Afwijking van artikel 10, lid 3, onder f), vierde streepje, van Richtlijn 2002/60/EG

De bevoegde autoriteit kan toestaan dat vers vlees van varkens die rechtstreeks zijn afgevoerd naar een slachthuis overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder f), van Richtlijn 2002/60/EG niet wordt verwerkt, als voorgeschreven in artikel 10, lid 3, onder f), vierde streepje, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Het bedrijf van herkomst voldoet aan de eisen van artikel 4.

 2. De verplaatsing van de varkens voldoet aan alle relevante eisen, vastgesteld in Richtlijn 2002/60/EG en met name in artikel 11, lid 1, onder f), en lid 4, wat betreft de periode van 30 respectievelijk 21 dagen na voltooiing van de voorlopige reiniging en ontsmetting van en, indien nodig, insectenverdelging op de besmette bedrijven, tijdens welke de varkens niet van het bedrijf van herkomst mogen worden afgevoerd.

 3. Het vlees, de varkensvleesproducten en andere producten die varkensvlees bevatten dat van deze varkens afkomstig is, worden voorzien van een speciaal gezondheids- of identificatiemerk, als voorgeschreven in artikel 4 van Beschikking 2005/363/EG.

Artikel 4 Eisen wat het bedrijf van herkomst betreft

Het in artikel 3 bedoelde bedrijf van herkomst voldoet aan de volgende eisen:

 1. Het bedrijf van herkomst is niet gelegen in een beschermingsgebied dat is ingesteld ingevolge een uitbraak van Afrikaanse varkenspest.

 2. De nodige bioveiligheidsmaatregelen om het binnenbrengen van Afrikaanse varkenspest te voorkomen, alsook een zelfcontroleprogramma om Afrikaanse varkenspest op te sporen, beide bedoeld in het bij Beschikking 2005/362/EG van de Commissie(4) goedgekeurde uitroeiingsprogramma, zijn in het bedrijf van herkomst ingevoerd en door de bevoegde autoriteit goedgekeurd vóór de instelling van het toezichtsgebied rond een uitbraak van Afrikaanse varkenspest waarin het bedrijf is gelegen.

 3. Er mag in het bedrijf van herkomst ten minste twee jaar vóór de verzending van de varkens uit dit bedrijf geen Afrikaanse varkenspest zijn gediagnosticeerd.

Artikel 5 Informatieverstrekking aan de Commissie en de andere lidstaten

Artikel 6 Toepassing

Artikel 7 Adressaat