Home

2005/800/EG: Besluit van de Raad van 14 november 2005 betreffende de sluiting van de Internationale Overeenkomst van 2005 voor olijfolie en tafelolijven

2005/800/EG: Besluit van de Raad van 14 november 2005 betreffende de sluiting van de Internationale Overeenkomst van 2005 voor olijfolie en tafelolijven

Besluit van de Raad

van 14 november 2005

betreffende de sluiting van de Internationale Overeenkomst van 2005 voor olijfolie en tafelolijven

(2005/800/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133, juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Raad heeft de Commissie op 25 november 2003 toestemming gegeven om namens de Gemeenschap te onderhandelen over de herziening van de in 1993 gewijzigde en verlengde en voor het laatst in 2004 verlengde Internationale Overeenkomst van 1986 voor olijfolie en tafelolijven.

(2) Op 29 april 2005 is de nieuwe Internationale Overeenkomst voor olijfolie en tafelolijven vastgesteld door de Conferentie van de Verenigde Naties voor de onderhandelingen over een overeenkomst ter opvolging van de bestaande Internationale Overeenkomst van 1986 voor olijfolie en tafelolijven.

(3) De Internationale Overeenkomst van 2005 voor olijfolie en tafelolijven bevordert de internationale samenwerking en draagt bij tot de ontwikkeling en de stabiliteit van de markten voor de betrokken producten en tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Gemeenschap op het gebied van het gemeenschappelijk handelsbeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

(4) Het is derhalve in het belang van de Gemeenschap de Overeenkomst van 2005 goed te keuren,

BESLUIT:

Artikel 1

De Internationale Overeenkomst van 2005 voor olijfolie en tafelolijven wordt namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd om de personen aan te wijzen die bevoegd zijn om de overeenkomst te ondertekenen, teneinde aldus tot uitdrukking te brengen dat de Gemeenschap ermee instemt door die Overeenkomst gebonden te zijn, overeenkomstig artikel 39, lid 2, onder a) [1].

Gedaan te Brussel, 14 november 2005.

Voor de Raad

De voorzitster

T. Jowell

[1] De datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst zal door het secretariaat-generaal van de Raad bekendgemaakt worden in het Publicatieblad van de Europese Unie.

--------------------------------------------------