Home

Besluit EUPOL COPPS/1/2005 van het Politiek en Veiligheidscomité van 16 november 2005 betreffende de benoeming van het hoofd van de missie/directeur van politie van de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse gebieden (EUPOL COPPS) (2005/836/GBVB)

Besluit EUPOL COPPS/1/2005 van het Politiek en Veiligheidscomité van 16 november 2005 betreffende de benoeming van het hoofd van de missie/directeur van politie van de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse gebieden (EUPOL COPPS) (2005/836/GBVB)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 25, derde alinea,

Gelet op Gemeenschappelijk Optreden 2005/797/GBVB van de Raad van 14 november 2005 betreffende de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden(1), en met name op artikel 11, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In artikel 11, lid 2, van Gemeenschappelijk Optreden 2005/797/GBVB wordt gesteld dat de Raad het Politiek en Veiligheidscomité machtigt de relevante besluiten te nemen overeenkomstig artikel 25 van het Verdrag, met inbegrip van de benoeming, op voorstel van de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger, van een hoofd van de missie/directeur van politie.

  2. De secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger heeft de benoeming van de heer Jonathan McIvor voorgesteld,

BESLUIT:

Artikel 1

De heer Jonathan McIvor wordt benoemd tot hoofd van de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden (EUPOL COPPS) vanaf de dag dat de missie van start gaat. Tot die datum fungeert hij als hoofd van het planningsteam.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn aanneming.

Het is van toepassing tot en met 31 december 2006.

Gedaan te Brussel, 16 november 2005.

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

J. King