Home

Beschikking van de Commissie van 21 november 2005 waarbij aan de Tsjechische Republiek toestemming wordt gegeven om voor de berekening van de btw-grondslag van de eigen middelen ramingen te gebruiken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4421) (Slechts de tekst in de Tsjechische taal is authentiek) (2005/872/EG, Euratom)

Beschikking van de Commissie van 21 november 2005 waarbij aan de Tsjechische Republiek toestemming wordt gegeven om voor de berekening van de btw-grondslag van de eigen middelen ramingen te gebruiken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4421) (Slechts de tekst in de Tsjechische taal is authentiek) (2005/872/EG, Euratom)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

Gelet op Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 van de Raad van 29 mei 1989 betreffende de definitieve uniforme regeling voor de inning van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde(1), en met name op artikel 13,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Krachtens artikel 28, lid 3, van Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag(2), hierna „de Zesde Richtlijn” genoemd, mogen de lidstaten sommige handelingen blijven vrijstellen of belasten; die handelingen worden in aanmerking genomen voor de bepaling van de btw-middelengrondslag.

  2. Met het oog op de toepassing van artikel 28, lid 3, van de Zesde Richtlijn mag Tsjechië op grond van bijlage V, afdeling 5 (Belastingen), punt 1, bij de Akte waarbij de Tsjechische Republiek toetreedt tot de Europese Gemeenschappen(3), een btw-vrijstelling handhaven voor sommige handelingen zoals omschreven in bijlage F bij de Zesde Richtlijn.

  3. Tsjechië is niet in staat om de btw-middelengrondslag voor sommige categorieën handelingen zoals omschreven in punt 17 van bijlage F bij de Zesde Richtlijn precies te berekenen. Dat zou een inspanning van de administratie vergen die buiten verhouding staat tot de impact van de betrokken handelingen op de totale btw-middelengrondslag van Tsjechië. Tsjechië kan de in bijlage F bij de Zesde Richtlijn omschreven handelingen becijferen aan de hand van ramingen. Het is bijgevolg dienstig Tsjechië toelating te geven om de btw-grondslag te berekenen aan de hand van ramingen, overeenkomstig artikel 6, lid 3, tweede streepje, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89.

  4. Het Raadgevend Comité voor de eigen middelen heeft het verslag goedgekeurd waarin de standpunten van zijn leden omtrent deze beschikking zijn vervat,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Tsjechië mag de grondslag van de btw-middelen vanaf 1 mei 2004 berekenen aan de hand van ramingen voor de volgende categorie handelingen van bijlage F bij de Zesde Richtlijn:

  1. Personenvervoer (bijlage F, punt 17).

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Tsjechische Republiek.

Gedaan te Brussel, 21 november 2005.

Voor de Commissie

Dalia Grybauskaitė

Lid van de Commissie