Home

Verordening (EG) nr. 118/2005 van de Commissie van 26 januari 2005 tot wijziging van bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 en tot vaststelling, overeenkomstig die verordening, van begrotingsmaxima voor een gedeeltelijke of facultatieve uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling en van jaarlijkse totaalbedragen voor de regeling inzake één enkele areaalbetaling

Verordening (EG) nr. 118/2005 van de Commissie van 26 januari 2005 tot wijziging van bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 en tot vaststelling, overeenkomstig die verordening, van begrotingsmaxima voor een gedeeltelijke of facultatieve uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling en van jaarlijkse totaalbedragen voor de regeling inzake één enkele areaalbetaling

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001(1), en met name op artikel 64, lid 2, artikel 70, lid 2, artikel 71, lid 2, 143ter, lid 3, en artikel 145, onder i),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De bedragen in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 moeten worden herzien voor de lidstaten die gebruikmaken van de bij artikel 62 van die verordening geboden mogelijkheid, en voorts ook in het licht van de verstrekte informatie zoals bedoeld in artikel 145, onder i), van die verordening.

  2. Voor de lidstaten die in 2005 de bij titel III van Verordening (EG) nr. 1782/2003 vastgestelde bedrijfstoeslagregeling toepassen, moeten voor 2005 de eventuele begrotingsmaxima voor de in de artikelen 66 tot en met 69 van die verordening bedoelde betalingen worden vastgesteld.

  3. Voor de lidstaten die in 2005 gebruikmaken van de bij artikel 70 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 geboden mogelijkheid, moeten voor 2005 de begrotingsmaxima worden vastgesteld die gelden voor de van de bedrijfstoeslagregeling uitgesloten rechtstreekse betalingen.

  4. Voor de lidstaten die gebruikmaken van de overgangsperiode waarin artikel 71 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 voorziet, moeten voor 2005 de begrotingsmaxima worden vastgesteld die gelden voor de in bijlage VI bij die verordening genoemde rechtstreekse betalingen.

  5. Duidelijkheidshalve dienen de begrotingsmaxima te worden bekendgemaakt die in 2005 voor de bedrijfstoeslagregeling zullen gelden nadat op de maxima in de herziene bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 de maxima in mindering zijn gebracht die zijn vastgesteld voor de in de artikelen 66 tot en met 70 van die verordening bedoelde betalingen.

  6. Voor de in 2004 tot de Gemeenschap toegetreden lidstaten die in 2005 de bij titel IVbis van Verordening (EG) nr. 1782/2003 vastgestelde regeling inzake één enkele areaalbetaling toepassen, moeten overeenkomstig artikel 143ter, lid 3, van die verordening de jaarlijkse totaalbedragen voor 2005 worden vastgesteld.

  7. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rechtstreekse betalingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

1.

De in artikel 64, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 bedoelde begrotingsmaxima worden voor 2005 vastgesteld in de bijlagen II en III bij de onderhavige verordening.

2.

De in artikel 71, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 bedoelde begrotingsmaxima worden voor 2005 vastgesteld in bijlage IV bij de onderhavige verordening.

3.

De begrotingsmaxima voor de bedrijfstoeslagregeling worden voor 2005 vastgesteld in bijlage V bij de onderhavige verordening.

4.

De in artikel 143ter, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 bedoelde jaarlijkse totaalbedragen worden voor 2005 vastgesteld in bijlage VI bij de onderhavige verordening.

Artikel 3

De lidstaten die hebben gekozen voor de regionale uitvoering waarin artikel 58 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 voorziet, delen de uiterlijk op 31 december van het eerste jaar van toepassing van de bedrijfstoeslagregeling vastgestelde regionale maxima uiterlijk op 1 maart van het daaropvolgende jaar aan de Commissie mee.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BIJLAGE I

„BIJLAGE VIII

BIJLAGE II

BIJLAGE III

BIJLAGE IV

BIJLAGE V

BIJLAGE VI