Home

Verordening (EG) nr. 386/2005 van de Commissie van 8 maart 2005 tot wijziging van verscheidene verordeningen ten aanzien van de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde soorten groenten en fruit en bepaalde verwerkte producten op basis van groenten en fruit

Verordening (EG) nr. 386/2005 van de Commissie van 8 maart 2005 tot wijziging van verscheidene verordeningen ten aanzien van de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde soorten groenten en fruit en bepaalde verwerkte producten op basis van groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 234/79 van de Raad van 5 februari 1979 inzake de procedure voor aanpassingen van de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief voor landbouwproducten(1), en met name op artikel 2, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bij Verordening (EG) nr. 1810/2004 van de Commissie van 7 september 2004 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief(2) zijn in de gecombineerde nomenclatuur wijzigingen aangebracht voor bepaalde soorten groenten en fruit en bepaalde verwerkte producten op basis van groenten en fruit.

 2. Ook bij verordeningen tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad(3) uit eerdere jaren zijn in de gecombineerde nomenclatuur wijzigingen aangebracht voor bepaalde soorten groenten en fruit en bepaalde verwerkte producten op basis van groenten en fruit en niet al die wijzigingen zijn in de volgende verordeningen inzake de gemeenschappelijke marktordeningen voor groenten en fruit en verwerkte producten op basis van groenten en fruit overgenomen: Verordening (EEG) nr. 1591/87 van de Commissie van 5 juni 1987 tot vaststelling van kwaliteitsnormen voor sluitkool, spruitkool, bleekselderij, spinazie en pruimen(4), Verordening (EEG) nr. 1677/88 van de Commissie van 15 juni 1988 tot vaststelling van kwaliteitsnormen voor komkommers(5), Verordening (EG) nr. 399/94 van de Raad van 21 februari 1994 betreffende specifieke maatregelen voor krenten en rozijnen(6), Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit(7), Verordening (EG) nr. 1555/96 van de Commissie van 30 juli 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van de regeling met betrekking tot de aanvullende invoerrechten in de sector groenten en fruit(8) en Verordening (EG) nr. 1961/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat de toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft(9).

 3. De Verordeningen (EEG) nr. 1591/87, (EEG) nr. 1677/88, (EG) nr. 399/94, (EG) nr. 3223/94, (EG) nr. 1555/96 en (EG) nr. 1961/2001 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 4. De wijzigingen moeten van toepassing zijn met ingang van de datum waarop Verordening (EG) nr. 1810/2004 van toepassing is geworden.

 5. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer van verse groenten en fruit en het Comité van beheer voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1591/87 wordt de eerste alinea vervangen door:

„De kwaliteitsnormen voor de volgende producten zijn opgenomen in de bijlagen I, II, III en IV bij de onderhavige verordening:

 • sluitkool van GN-code 0704 90;

 • spruitkool van GN-code 0704 20 00;

 • bleekselderij van GN-code 0709 40 00;

 • spinazie van GN-code 0709 70 00.”.

Artikel 2

In artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1677/88 wordt de eerste alinea vervangen door:

„De kwaliteitsnormen voor komkommers van GN-code 0707 00 05 zijn opgenomen in de bijlage bij de onderhavige verordening.”.

Artikel 3

In artikel 1 van Verordening (EG) nr. 399/94 wordt de eerste alinea vervangen door:

„Specifieke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van in de Gemeenschap geproduceerde krenten en rozijnen van de GN-codes 0806 20 10 en 0806 20 30 worden vastgesteld volgens de in artikel 4 bedoelde procedure.”.

Artikel 4

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3223/94 wordt deel A als volgt gewijzigd:

 1. In de vijfde rij van de tabel, die betrekking heeft op „Zoete sinaasappelen, verse”, worden de GN-codes „ex08051010, ex08051030 en ex08051050” vervangen door de GN-code „ex08051020”.

 2. In de tiende rij van de tabel, die betrekking heeft op „Appelen”, worden de GN-codes „ex08081020, ex08081050 en ex08081090” vervangen door de GN-code „ex08081080”.

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7