Home

Verordening (EG) nr. 829/2005 van de Commissie van 30 mei 2005 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2005/2006, van de steun voor perziken voor verwerking in het kader van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad

Verordening (EG) nr. 829/2005 van de Commissie van 30 mei 2005 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2005/2006, van de steun voor perziken voor verwerking in het kader van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit(1), en met name op artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1535/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de steunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft(2), is bepaald dat de Commissie onder meer voor perziken de toe te passen steunbedragen bekendmaakt na te zijn nagegaan of de in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 2201/96 vastgestelde drempels in acht zijn genomen.

  2. Het gemiddelde van de hoeveelheden perziken die in de laatste drie verkoopseizoenen in het kader van de steunregeling zijn verwerkt, is lager dan de communautaire drempel. Het in elke betrokken lidstaat voor het verkoopseizoen 2005/2006 toe te passen steunbedrag moet dus het bedrag zijn dat is vastgesteld bij artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96.

  3. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 2005/2006 bedraagt de in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde steun voor perziken 47,70 EUR per ton.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing voor het verkoopseizoen 2005/2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 mei 2005.

Voor de Commissie

Mariann Fischer Boel

Lid van de Commissie