Home

Verordening (EG) nr. 981/2005 van de Commissie van 28 juni 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

Verordening (EG) nr. 981/2005 van de Commissie van 28 juni 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit(1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

  2. Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 29 juni 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 juni 2005.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

BIJLAGEbij de verordening van de Commissie van 28 juni 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

GN-code

Code derde landen(1)

Forfaitaire invoerwaarde

(EUR/100 kg)

0702 00 00

052

62,5

999

62,5

0707 00 05

052

86,8

999

86,8

0709 90 70

052

86,8

999

86,8

0805 50 10

382

52,4

388

69,3

528

55,8

624

71,1

999

62,2

0808 10 80

388

93,5

400

108,9

508

84,0

512

72,6

524

62,4

528

67,2

720

78,9

804

92,2

999

82,5

0809 10 00

052

167,3

624

188,8

999

178,1

0809 20 95

052

245,4

068

218,2

400

325,6

999

263,1

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,0

999

157,0

0809 40 05

624

122,2

999

122,2