Home

Verordening (EG) nr. 1127/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 tot vaststelling van de in Verordening (EG) nr. 573/2003 bedoelde verminderingscoëfficiënt in het kader van het tariefcontingent voor tarwe

Verordening (EG) nr. 1127/2005 van de Commissie van 14 juli 2005 tot vaststelling van de in Verordening (EG) nr. 573/2003 bedoelde verminderingscoëfficiënt in het kader van het tariefcontingent voor tarwe

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 573/2003 van de Commissie van 28 maart 2003 tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor Besluit 2003/18/EG van de Raad wat betreft de concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde graanproducten van oorsprong uit Roemenië, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2809/2004(2), en met name op artikel 2, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EG) nr. 573/2003 is een jaarlijks tariefcontingent van 230 000 t tarwe voor het verkoopseizoen 2005/2006 geopend.

  2. De overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 573/2003 op 11 juli 2005 gevraagde hoeveelheden overschrijden de beschikbare hoeveelheid. Derhalve moet, door vaststelling van de op de gevraagde hoeveelheden toe te passen verminderingscoëfficiënt, worden bepaald in hoeverre de certificaten afgegeven kunnen worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Elke op 11 juli 2005 overeenkomstig artikel 2, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 573/2003 ingediende en aan de Commissie meegedeelde invoercertificaataanvraag voor het contingent „Roemenië” voor tarwe wordt ingewilligd tot 9,98047 % van de gevraagde hoeveelheden.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 juli 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 juli 2005.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling