Home

Verordening (EG) nr. 1374/2005 van de Commissie van 23 augustus 2005 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Slowaakse interventiebureau

Verordening (EG) nr. 1374/2005 van de Commissie van 23 augustus 2005 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Slowaakse interventiebureau

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), en met name op artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie(2) zijn de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus vastgesteld.

  2. Bij Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commissie(3) zijn gemeenschappelijke bepalingen inzake de controle op het gebruik en/of de bestemming van producten uit interventie vastgesteld.

  3. Bij de huidige marktsituatie is het dienstig een permanente openbare inschrijving te openen voor de uitvoer van 64 016 ton gerst die in het bezit is van het Slowaakse interventiebureau.

  4. Voor een regelmatig verloop van de transacties en de controles daarop moeten speciale bepalingen worden vastgesteld. Het is dienstig daartoe een zekerheidsregeling vast te stellen waarmee de beoogde doelstellingen worden bereikt zonder dat dit voor de betrokken handelaren overdreven hoge kosten meebrengt. Bijgevolg moet worden afgeweken van sommige voorschriften, met name van Verordening (EEG) nr. 2131/93.

  5. Om wederinvoer te voorkomen, mag uitvoer in het kader van de bij deze verordening geopende inschrijving alleen geschieden naar bepaalde derde landen.

  6. In artikel 7, lid 2 bis, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 is voorzien in de mogelijkheid om de kosten van het vervoer op de gunstigste voorwaarden tussen de plaats van opslag en de werkelijke plaats van grensoverschrijding aan de als exporteur aangewezen inschrijver te vergoeden tot een bepaald maximum. Gezien de geografische ligging van Slowakije moet deze bepaling worden toegepast.

  7. Om het beheer van de regeling te moderniseren, moet worden voorzien in de elektronische overdracht van de door de Commissie vereiste gegevens.

  8. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Tenzij in deze verordening anders is bepaald, houdt het Slowaakse interventiebureau onder de bij Verordening (EEG) nr. 2131/93 vastgestelde voorwaarden een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in zijn bezit is.

Artikel 2

De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid van ten hoogste 64 016 ton gerst voor uitvoer naar derde landen, met uitzondering van Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Canada, Kroatië, de Verenigde Staten van Amerika, Liechtenstein, Mexico, Roemenië, Servië en Montenegro(4) en Zwitserland.

Artikel 3

1.

Voor uitvoer in het kader van deze verordening worden noch uitvoerrestituties, noch uitvoerbelastingen, noch maandelijkse verhogingen toegepast.

2.

Artikel 8, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 is niet van toepassing.

3.

In afwijking van het bepaalde in artikel 16, derde alinea, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 is de bij uitvoer te betalen prijs die welke in de offerte is vermeld, zonder maandelijkse verhogingen.

4.

Op grond van artikel 7, lid 2 bis, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 worden de kosten van het vervoer op de gunstigste voorwaarden tussen de plaats van opslag en de werkelijke plaats van grensoverschrijding aan de als exporteur aangewezen inschrijver vergoed tot het in het bericht van inschrijving bepaalde maximum.

Artikel 4

1.

De uitvoercertificaten zijn geldig vanaf de datum van afgifte in de zin van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2131/93 tot en met het einde van de vierde daaropvolgende maand.

2.

De in het kader van deze openbare inschrijving ingediende offertes hoeven niet vergezeld te gaan van aanvragen voor uitvoercertificaten in het kader van artikel 49 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie(5).

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

BIJLAGE I

BIJLAGE II

BIJLAGE III