Home

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1724/2005 van de Commissie van 20 oktober 2005 betreffende de afgifte van invoercertificaten van rijst van oorsprong uit de ACS-staten en de LGO, die in de eerste vijf werkdagen van oktober 2005 op grond van Verordening (EG) nr. 638/2003 zijn aangevraagd (PB L 276 van 21.10.2005)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1724/2005 van de Commissie van 20 oktober 2005 betreffende de afgifte van invoercertificaten van rijst van oorsprong uit de ACS-staten en de LGO, die in de eerste vijf werkdagen van oktober 2005 op grond van Verordening (EG) nr. 638/2003 zijn aangevraagd (PB L 276 van 21.10.2005)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1724/2005 van de Commissie van 20 oktober 2005 betreffende de afgifte van invoercertificaten van rijst van oorsprong uit de ACS-staten en de LGO, die in de eerste vijf werkdagen van oktober 2005 op grond van Verordening (EG) nr. 638/2003 zijn aangevraagd

(Pubicatieblad van de Europese Unie L 276 van 21 oktober 2005)

Bladzijde 21, Verordening (EG) nr. 1724/2005 wordt als volgt gelezen:

--------------------------------------------------

"Verordening (EG) nr. 1724/2005 van de Commissie

van 20 oktober 2005

betreffende de afgifte van invoercertificaten van rijst van oorsprong uit de ACS-staten en de LGO, die in de eerste vijf werkdagen van oktober 2005 op grond van Verordening (EG) nr. 638/2003 zijn aangevraagd

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad van 10 december 2002 tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten), en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1706/98 [1],

Gelet op Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van de LGO met de Europese Gemeenschap ("LGO-besluit") [2],

Gelet op Verordening (EG) nr. 638/2003 van de Commissie van 9 april 2003 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad en Besluit 2001/822/EG van de Raad ten aanzien van de invoerregeling voor rijst van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) en uit de landen en gebieden overzee (LGO) [3], en met name op artikel 17, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de invoercertificaataanvragen voor rijst die de eerste vijf werkdagen van oktober 2005 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 638/2003 zijn ingediend en waarvan de Commissie in kennis is gesteld, worden certificaten afgegeven voor de in de aanvragen vermelde hoeveelheden, naar gelang van het geval, verminderd door toepassing van de in de bijlage vastgestelde percentages.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 oktober 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 oktober 2005.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

[1] PB L 348 van 21.12.2002, blz. 5.

[2] PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1.

[3] PB L 93 van 10.4.2003, blz. 3."

--------------------------------------------------