Home

Verordening (EG) nr. 1910/2005 van de Commissie van 8 november 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat de IFRS 1 en 6, de IAS 1, 16, 19, 24, 38 en 39, en de IFRIC 4 en 5 betreft (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) nr. 1910/2005 van de Commissie van 8 november 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat de IFRS 1 en 6, de IAS 1, 16, 19, 24, 38 en 39, en de IFRIC 4 en 5 betreft (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen(1), en met name op artikel 3, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bij Verordening (EG) nr. 1725/2003 van de Commissie(2) werd een aantal op 14 september 2002 bestaande internationale standaarden en interpretaties goedgekeurd, met inbegrip van IAS 19 Personeelsbeloningen.

 2. Op 9 december 2004, heeft de International Accounting Standards Board (IASB) International Financial Reporting Standard (IFRS) 6 Exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen (hierna „IFRS 6” genoemd) gepubliceerd als tussentijdse oplossing om entiteiten die in deze sector actief zijn in staat te stellen aan de IFRS te voldoen zonder dat zulks ingrijpende wijzigingen in hun financiële verslaggevingspraktijken vereist. IFRS 6 stelt entiteiten die uitgaven voor exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen doen, vrij van bepaalde vereisten van andere IFRS. Onder gespecificeerde omstandigheden is het dergelijke entiteiten toegestaan hun huidige methode voor de administratieve verwerking van uitgaven voor exploratie en evaluatie te blijven toepassen. De standaard bevat tevens verdere leidraden met betrekking tot de indicatoren die wijzen op een bijzondere waardevermindering van exploratie- en evaluatieactiva, alsook voor de toetsing of deze activa een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan.

 3. Op 16 december 2004 heeft de IASB wijzigingen in IAS 19 Personeelsbeloningen gepubliceerd. Met deze wijzigingen wordt een nieuwe keuzemogelijkheid ingevoerd voor de opname van actuariële winsten en verliezen met betrekking tot toegezegd-pensioenregelingen. Het is thans toegestaan alle actuariële winsten en verliezen buiten de winst-en-verliesrekening op te nemen in een overzicht van het totaalresultaat, hetgeen inhoudt dat actuariële winsten en verliezen rechtstreeks in het eigen vermogen kunnen worden opgenomen. Tevens wordt gespecificeerd hoe groepsentiteiten toegezegd-pensioenregelingen voor groepen in hun enkelvoudige jaarrekening moeten verwerken, waarbij ook wordt verlangd dat zij daarover aanvullende informatie verstrekken.

 4. Op 2 december 2004 heeft het International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) IFRIC-interpretatie 4 Vaststelling of een overeenkomst een leaseovereenkomst bevat (hierna „IFRIC 4” genoemd) gepubliceerd. In deze interpretatie zijn criteria opgenomen om vast te stellen of een overeenkomst een leaseovereenkomst is of bevat, bijvoorbeeld in het geval van sommige „take-or-pay”-contracten. IFRIC 4 verduidelijkt onder welke omstandigheden dergelijke overeenkomsten die niet de juridische vorm van een leaseovereenkomst hebben, toch administratief moeten worden verwerkt in overeenstemming met IAS 17 Leaseovereenkomsten.

 5. Op 16 december 2004 heeft het International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) IFRIC-interpretatie 5 Belangen in ontmantelings-, herstel- en milieusaneringsfondsen (hierna „IFRIC 5” genoemd) gepubliceerd. In deze interpretatie wordt aangegeven hoe een contribuant zijn belang in een fonds administratief moet verwerken en hoe een contribuant aanvullende bijdragen administratief dient te verwerken.

 6. De Commissie is tot de conclusie gekomen dat deze standaarden en interpretaties voldoen aan de criteria die zijn neergelegd in artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1606/2002. Ook de raadpleging van technische deskundigen ter zake bevestigt dat deze standaarden en interpretaties voldoen aan de technische criteria voor de goedkeuring ervan.

 7. De goedkeuring van bovengenoemde standaarden brengt met zich dat IFRS 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards, IAS 1 Presentatie van de jaarrekening, IAS 16 Materiële vaste activa, IAS 24 Informatieverschaffing over verbonden partijen, IAS 38 Immateriële activa en IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering moeten worden gewijzigd om de samenhang tussen de internationale standaarden voor jaarrekeningen te waarborgen.

 8. Verordening (EG) nr. 1725/2003 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

 9. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor financiële verslaglegging,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1725/2003 wordt als volgt gewijzigd:

 1. de in de bijlage bij deze verordening opgenomen International Financial Reporting Standard (IFRS) 6 Exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen wordt ingevoegd;

 2. IAS 19 Personeelsbeloningen wordt gewijzigd conform de in de bijlage bij deze verordening opgenomen wijzigingen in IAS 19;

 3. de in de bijlage bij deze verordening opgenomen International Financial Reporting Interpretations Committee Interpretation (IFRIC-interpretatie) 4 Vaststelling of een overeenkomst een leaseovereenkomst bevat wordt ingevoegd;

 4. de in de bijlage bij deze verordening opgenomen IFRIC-interpretatie 5 Belangen in ontmantelings-, herstel- en milieusaneringsfondsen wordt ingevoegd;

 5. International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, IAS 16 en IAS 38 worden gewijzigd conform de in de bijlage bij deze verordening opgenomen bijlage B bij IFRS 6;

 6. IFRS 1, IAS 1 en IAS 24 worden gewijzigd conform de in de bijlage bij deze verordening opgenomen bijlage F bij de wijzigingen in IAS 19;

 7. IFRS 1 wordt gewijzigd conform de in de bijlage bij deze verordening opgenomen bijlage bij IFRIC 4;

 8. IAS 39 wordt gewijzigd conform de in de bijlage bij deze verordening opgenomen bijlage bij IFRIC 5.

Artikel 2

Elke onderneming past de in de bijlage opgenomen standaarden en interpretaties toe vanaf uiterlijk de aanvangsdatum van haar boekjaar 2006.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 november 2005.

Voor de Commissie

Charlie McCreevy

Lid van de Commissie

BIJLAGE

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 6Exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen

Bijlage A

Bijlage B

Wijzigingen in IAS 19 Personeelsbeloningen

„Bijlage F

IFRIC-INTERPRETATIE 4Vaststelling of een overeenkomst een leaseovereenkomst bevat

Bijlage

IFRIC-INTERPRETATIE 5 houdende een wijziging in IAS 39Belangen in ontmantelings-, herstel- en milieusaneringsfondsen

Bijlage