Home

Verordening (EG) nr. 2097/2005 van de Commissie van 20 december 2005 tot opheffing van het verbod op de visserij op Noordse garnaal in NAFO-sector 3L door vaartuigen die de vlag van Litouwen voeren

Verordening (EG) nr. 2097/2005 van de Commissie van 20 december 2005 tot opheffing van het verbod op de visserij op Noordse garnaal in NAFO-sector 3L door vaartuigen die de vlag van Litouwen voeren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid(1), en met name op artikel 26, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid(2), en met name op artikel 21, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EG) nr. 27/2005 van de Raad van 22 december 2004 tot vaststelling, voor 2005, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften(3) zijn de quota voor 2005 vastgesteld.

  2. Op 6 juni 2005 heeft Litouwen de visserij op Noordse garnaal in NAFO-sector 3L door vaartuigen die zijn vlag voeren, stopgezet.

  3. Bij Verordening (EG) nr. 1170/2005 van de Commissie(4) is de visserij op Noordse garnaal in NAFO-sector 3L door vaartuigen die de vlag van Litouwen voeren of daar geregistreerd zijn, verboden.

  4. Op 30 oktober 2005 heeft Japan een quotum van 144 ton Noordse garnaal in de wateren van NAFO-sector 3L overgedragen aan Litouwen. Derhalve moet het verbod op de visserij op Noordse garnaal in NAFO-sector 3L door vaartuigen die de vlag van Litouwen voeren of daar geregistreerd zijn, worden opgeheven. Bijgevolg moet Verordening (EG) nr. 1170/2005 worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Opheffing van het visserijverbod

Het verbod op de visserij op Noordse garnaal in NAFO-sector 3L door vaartuigen die de vlag van Litouwen voeren of daar geregistreerd zijn, wordt opgeheven met ingang van 1 december 2005.

Artikel 2 Intrekking

Verordening (EG) nr. 1170/2005 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 december 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2005.

Voor de Commissie

Jörgen Holmquist

Directeur-generaal Visserij en maritieme zaken