Home

Verordening (EG) nr. 2158/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad houdende verlenging van de communautaire tariefcontingenten voor jute- en kokosproducten

Verordening (EG) nr. 2158/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad houdende verlenging van de communautaire tariefcontingenten voor jute- en kokosproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad van 17 december 1999 betreffende de opening en het beheer van de in de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten en van enkele andere communautaire tariefcontingenten alsmede tot vaststelling van de voorwaarden voor de wijziging of aanpassing van die contingenten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1808/95(1), en met name op artikel 9, lid 1, onder b), tweede streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In overeenstemming met haar aanbod in het kader van de Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling (UNCTAD), heeft de Gemeenschap, naast haar stelsel van algemene preferenties (SAP), voor jute- en kokosproducten van oorsprong uit bepaalde ontwikkelingslanden sinds 1971 tariefpreferenties toegekend, bestaande uit een geleidelijke vermindering van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief en, van 1978 tot en met 31 december 1994, een volledige schorsing van deze rechten.

  2. Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe SAP in 1995 heeft de Gemeenschap, in de marge van de GATT, autonoom communautaire tariefcontingenten tegen nulrecht geopend voor bepaalde hoeveelheden jute- en kokosproducten. De tariefcontingenten die bij Verordening (EG) nr. 32/2000 voor die producten waren geopend, zijn bij Verordening (EG) nr. 25/2005 van de Commissie(2) verlengd tot en met 31 december 2005.

  3. Aangezien het stelsel van algemene preferenties bij Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad van 27 juni 2005 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties(3) verlengd werd tot en met 31 december 2008, dient de tariefcontingentenregeling voor jute- en kokosproducten eveneens te worden verlengd tot en met 31 december 2008.

  4. Verordening (EG) nr. 32/2000 dient overeenkomstig te worden gewijzigd.

  5. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 32/2000, in de vijfde kolom („Contingentsperiode”), wordt voor de volgnummers 09.0107, 09.0109 en 09.0111 de tekst „van 1.1 t/m 31.12.2005” vervangen door „van 1.1 t/m 31.12.2006, van 1.1 t/m 31.12.2007 en van 1.1 t/m 31.12.2008”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 december 2005.

Voor de Commissie

László Kovács

Lid van de Commissie