Home

Besluit van de Raad van 23 januari 2006 houdende benoeming van acht leden van de Rekenkamer (2006/36/EG, Euratom)

Besluit van de Raad van 23 januari 2006 houdende benoeming van acht leden van de Rekenkamer (2006/36/EG, Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 247, lid 3,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 160 B, lid 3,

Gezien de adviezen van het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 28 februari 2006 verstrijken de ambtstermijnen van de heer Giorgio CLEMENTE, de heer Juan Manuel FABRA VALLÉS, mevrouw Máire GEOGHEGAN-QUINN, de heer Morten Louis LEVYSOHN, de heer Robert REYNDERS, de heer Aunus SALMI, de heer Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA en de heer Lars TOBISSON.

  2. Er moet derhalve worden overgegaan tot nieuwe benoemingen,

BESLUIT:

Artikel 1

Voor de periode van 1 maart 2006 tot en met 29 februari 2012 worden tot lid van de Rekenkamer benoemd:

  • de heer Olavi ALA-NISSILÄ,

  • mevrouw Máire GEOGHEGAN-QUINN,

  • de heer Lars HEIKENSTEN,

  • de heer Morten Louis LEVYSOHN,

  • de heer Karel PINXTEN,

  • de heer Juan RAMALLO MASSANET,

  • de heer Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA,

  • de heer Massimo VARI.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 januari 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Pröll