Home

Besluit van de Raad van 30 januari 2006 inzake de beginselen, prioriteiten en voorwaarden die zijn opgenomen in het Europees Partnerschap met Servië en Montenegro, met inbegrip van Kosovo als gedefinieerd bij Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999 en tot intrekking van Besluit 2004/520/EG (2006/56/EG)

Besluit van de Raad van 30 januari 2006 inzake de beginselen, prioriteiten en voorwaarden die zijn opgenomen in het Europees Partnerschap met Servië en Montenegro, met inbegrip van Kosovo als gedefinieerd bij Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999 en tot intrekking van Besluit 2004/520/EG (2006/56/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 533/2004 van de Raad van 22 maart 2004 inzake de totstandbrenging van Europese Partnerschappen in het kader van het stabilisatie- en associatieproces(1), en met name op artikel 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Europese Raad van Thessaloniki van 19 en 20 juni 2003 heeft zijn goedkeuring gehecht aan de invoering van Europese Partnerschappen als middel om het Europese perspectief van de landen van de Westelijke Balkan gestalte te geven in het kader van het stabilisatie- en associatieproces.

  2. Verordening (EG) nr. 533/2004 bepaalt dat de Raad een besluit neemt over de beginselen, prioriteiten en voorwaarden die worden opgenomen in de Europese Partnerschappen, alsmede over eventuele latere aanpassingen daarvan.

  3. De Raad heeft op 14 juni 2004 een eerste Europees partnerschap gesloten met Servië en Montenegro met inbegrip van Kosovo zoals vastgesteld bij Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999(2)(hierna „Kosovo (Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad)” genoemd). Het Europese Partnerschap moet worden bijgewerkt door vaststelling van vernieuwde prioriteiten voor verdere activiteiten op basis van de bevindingen van de periodieke verslagen over de voorbereidingen van Servië en Montenegro en Kosovo (Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad) op de verdere integratie in de Europese Unie.

  4. Verordening (EG) nr. 533/2004 bepaalt dat de follow-up van de uitvoering van de Europese Partnerschappen plaatsvindt in het kader van de mechanismen van het stabilisatie- en associatieproces en de periodieke verslagen van de Commissie.

  5. Als voorbereiding op verdere integratie in de Europese Unie moeten de bevoegde autoriteiten van Servië en Montenegro een plan opstellen met een tijdschema en specifieke maatregelen om de prioriteiten van dit Europees Partnerschap aan te pakken. Aangezien Kosovo momenteel overeenkomstig Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad onder internationaal interim-bestuur is geplaatst, dient onder toezicht van het interim-bestuur van de Verenigde Naties in Kosovo een apart plan te worden opgesteld voor de aanpak van de prioriteiten betreffende Kosovo.

  6. Besluit 2004/520/EG moet derhalve worden ingetrokken,

BESLUIT:

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 533/2004 van de Raad worden de beginselen, prioriteiten en voorwaarden in het kader van het Europees Partnerschap met Servië en Montenegro, met inbegrip van Kosovo (resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad), opgenomen in de bijlage bij dit besluit, die daarvan een integrerend onderdeel vormt.

Artikel 2

De uitvoering van het Europees Partnerschap wordt geëvalueerd door middel van de mechanismen die zijn vastgesteld in het kader van het stabilisatie- en associatieproces, met name de voortgangsverslagen die jaarlijks door de Commissie worden voorgelegd.

Artikel 3

Besluit 2004/520/EG wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit wordt van kracht op de derde dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BIJLAGESERVIË EN MONTENEGRO, MET INBEGRIP VAN KOSOVO: EUROPEES PARTNERSCHAP 2005