Home

Besluit van de Raad van 30 januari 2006 inzake de beginselen, prioriteiten en voorwaarden die zijn opgenomen in het Europees Partnerschap met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en tot intrekking van Besluit 2004/518/EG (2006/57/EG)

Besluit van de Raad van 30 januari 2006 inzake de beginselen, prioriteiten en voorwaarden die zijn opgenomen in het Europees Partnerschap met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en tot intrekking van Besluit 2004/518/EG (2006/57/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 533/2004 van de Raad van 22 maart 2004 inzake het opzetten van Europese Partnerschappen in het kader van het stabilisatie- en associatieproces(1), en met name op artikel 2,

Gelet op het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Europese Raad van Thessaloniki van 19 en 20 juni 2003 bekrachtigde de introductie van Europese partnerschappen als methode om het Europese perspectief van de landen van de westelijke Balkan in het kader van het stabilisatie- en associatieproces vorm te geven.

  2. Artikel 2 van Verordening (EG) nr. 533/2004 bepaalt dat de Raad een besluit neemt over de principes, prioriteiten en voorwaarden die worden opgenomen in de Europese Partnerschappen, alsmede over eventuele latere aanpassingen daarvan.

  3. Op 14 juni 2004 keurde de Raad het eerste Europese Partnerschap met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië goed(2). Het is wenselijk dit partnerschap te actualiseren en nieuwe prioriteiten vast te stellen in het licht van de conclusies van het advies inzake het verzoek om toetreding van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië tot de Europese Unie.

  4. Verordening (EG) nr. 533/2004 bepaalt dat de follow-up van deze Europese partnerschappen geschiedt in het kader van de mechanismen van het stabilisatie- en associatieproces.

  5. Ter voorbereiding op verdere integratie met de Europese Unie moet de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië een plan opstellen met een tijdschema en specifieke maatregelen met betrekking tot de aanpak van de prioriteiten van het Europees Partnerschap.

  6. Besluit 2004/518/EG moet derhalve worden ingetrokken,

BESLUIT:

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 533/2004 worden de principes, prioriteiten en voorwaarden in het kader van het Europees Partnerschap met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië opgenomen in de bijlage bij dit besluit, die daarvan een integrerend onderdeel vormt.

Artikel 2

De uitvoering van het Europees Partnerschap wordt geëvalueerd door middel van de mechanismen die zijn vastgesteld in het kader van het stabilisatie- en associatieproces, met name de door de Commissie voorgelegde jaarlijkse voortgangsverslagen.

Artikel 3

Besluit 2004/518/EG wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit wordt van kracht op de derde dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BIJLAGEDE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË: EUROPEES PARTNERSCHAP 2005