Home

Beschikking van de Commissie van 2 februari 2006 goedkeuring van het technisch actieplan 2006 voor de verbetering van de landbouwstatistiek (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 6068) (2006/127/EG)

Beschikking van de Commissie van 2 februari 2006 goedkeuring van het technisch actieplan 2006 voor de verbetering van de landbouwstatistiek (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 6068) (2006/127/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 96/411/EG van de Raad van 25 juni 1996 betreffende de verbetering van de communautaire landbouwstatistiek(1), en met name op artikel 4, lid 1, en artikel 6, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Ingevolge Beschikking 96/411/EG stelt de Commissie elk jaar een technisch actieplan voor de landbouwstatistiek op.

  2. Ingevolge Beschikking 96/411/EG draagt de Gemeenschap bij in de kosten van de lidstaten voor het aanpassen van de nationale landbouwstatistische stelsels of voor voorbereidende werkzaamheden in verband met nieuwe of toegenomen behoeften, voorzover een en ander deel uitmaakt van een technisch actieplan.

  3. Voor de uitvoering van het communautaire beleid terzake is het van wezenlijk belang de statistische informatie over de plattelandsontwikkeling te verbeteren en verder te ontwikkelen. Dit staat centraal in het jaarlijkse actieplan.

  4. Het landbouwstatistisch stelsel moet worden geconsolideerd en de werkzaamheden die in het kader van vroegere actieplannen op het gebied van registers van landbouwbedrijven en op dat van kleine landbouwbedrijven werden gesteund, moeten worden voortgezet.

  5. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het technisch actieplan 2006 voor de verbetering van de landbouwstatistiek (TAPAS 2006), dat is opgenomen in de bijlage, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 2 februari 2006.

Voor de Commissie

Joaquín Almunia

Lid van de Commissie

BIJLAGE

De acties in het technisch actieplan 2006 voor de verbetering van de landbouwstatistiek betreffen de volgende gebieden:

  1. plattelandsontwikkeling,

  2. statistische registers van landbouwbedrijven,

  3. enquêtes over kleine landbouwbedrijven (enquêtes over kleine eenheden)

De Commissie draagt financieel bij aan de projecten die in het kader van deze acties worden opgezet. Deze bijdrage zal de bedragen die in tabel A per lidstaat worden genoemd, niet overschrijden.

Tabel A

Technisch actieplan 2006

Maximale financiële bijdrage van de Gemeenschap in de gemaakte kosten

Land

Plattelandsontwikkeling

Register van landbouwbedrijven

Kleine eenheden

Totaal

(in EUR)

BE

94 000

94 000

DK

10 000

10 000

DE

49 500

49 500

HU

16 806

16 806

NL

60 000

60 000

AT

51 214

51 214

FI

36 000

36 000

SE

40 000

40 000

Totaal

211 520

136 000

10 000

357 520