Home

Beschikking van de Commissie van 13 februari 2006 houdende erkenning dat het Italiaanse gegevensbestand voor runderen volledig operationeel is (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 350) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (2006/132/EG)

Beschikking van de Commissie van 13 februari 2006 houdende erkenning dat het Italiaanse gegevensbestand voor runderen volledig operationeel is (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 350) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (2006/132/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad(1), en met name op artikel 6, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Italië heeft een verzoek ingediend om erkenning dat het gegevensbestand dat een onderdeel is van de Italiaanse identificatie- en registratieregeling voor runderen, volledig operationeel is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1760/2000.

  2. De Italiaanse autoriteiten hebben passende informatie ingediend die tot en met 22 september 2005 is bijgewerkt.

  3. De Italiaanse autoriteiten hebben zich ertoe verbonden dit gegevensbestand betrouwbaarder te maken door met name te zorgen voor i) aanvullende maatregelen, inclusief inspecties, om de naleving van de termijn van zeven dagen voor de kennisgeving door de houder van elke geboorte of sterfte en van alle verplaatsingen te verbeteren, ii) aanvullende maatregelen om ervoor te zorgen dat fouten of tekortkomingen die automatisch of tijdens inspecties ter plaatse worden ontdekt, worden verholpen, iii) aanvullende maatregelen om ervoor te zorgen dat alle verplaatsingen, met name naar en van markten, in het gegevensbestand worden opgenomen, en iv) aanvullende maatregelen om ervoor te zorgen dat controles op de identificatie en registratie van runderen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1082/2003 van de Commissie(2) worden uitgevoerd.

  4. De Italiaanse autoriteiten hebben zich ertoe verbonden de overeengekomen verbeteringsmaatregelen tegen uiterlijk 31 maart 2006 te implementeren.

  5. Gezien het bovenstaande is het passend te erkennen dat het Italiaanse gegevensbestand voor runderen volledig operationeel is,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het Italiaanse gegevensbestand voor runderen wordt met ingang van 1 april 2006 als volledig operationeel erkend.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 13 februari 2006.

Voor de Commissie

Markos Kyprianou

Lid van de Commissie