Home

Beschikking van de Commissie van 6 maart 2006 betreffende handel in de ozonlaag afbrekende stoffen met het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 424) (Voor de EER relevante tekst) (2006/207/EG)

Beschikking van de Commissie van 6 maart 2006 betreffende handel in de ozonlaag afbrekende stoffen met het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 424) (Voor de EER relevante tekst) (2006/207/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2037/00 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen(1), en met name op artikel 14, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu is een belangrijke handelspartner van de Gemeenschap en handel en investeringen tussen dat gebied en de Gemeenschap moeten worden bevorderd.

  2. Het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu is geen partij bij het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag noch bij het Protocol van Montreal van 1987 betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken. Het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu leeft het protocol van Montreal echter volledig na en heeft in dat verband gegevens, zoals bedoeld in artikel 7 van het Protocol van Montreal, ingediend bij het Ozonsecretariaat van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties.

  3. De artikelen 8, 9 en 11, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 2037/2000 zijn daarom niet van toepassing met betrekking tot het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu.

  4. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2037/2000 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De artikelen 8, 9 en 11, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 2037/2000 zijn niet van toepassing op het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 6 maart 2006.

Voor de Commissie

Stavros Dimas

Lid van de Commissie