Home

Besluit van de Commissie van 10 april 2006 tot wijziging van Besluit 95/320/EG tot oprichting van een wetenschappelijk comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia (2006/275/EG)

Besluit van de Commissie van 10 april 2006 tot wijziging van Besluit 95/320/EG tot oprichting van een wetenschappelijk comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia (2006/275/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Besluit 95/320/EG van de Commissie(1) is een wetenschappelijk comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia opgericht, hierna „het comité” genoemd.

  2. De bepalingen in Besluit 95/320/EG over de samenstelling van het comité voldoen na de toetreding van de nieuwe lidstaten in 2004 niet meer.

  3. Het comité moet onpartijdige wetenschappelijke adviezen van hoge kwaliteit uitbrengen. Het is dan ook van belang dat de leden onafhankelijk en hooggekwalificeerd zijn. Verder moet het comité in hoge mate doelmatig kunnen blijven werken.

  4. Het comité moet daarom uit ten hoogste 21 leden bestaan, die aan de hand van door de lidstaten ingediende voordrachten van geschikte kandidaten worden geselecteerd en door de Commissie worden benoemd.

  5. Besluit 95/320/EG moet dan ook dienovereenkomstig worden gewijzigd,

BESLUIT:

Enig artikel

De leden 1 en 2 van artikel 3 van Besluit 95/320/EG worden als volgt gewijzigd:

„1.

Het comité bestaat uit ten hoogste 21 leden. Zij worden geselecteerd aan de hand van door de lidstaten ingediende voordrachten van geschikte kandidaten en vormen een afspiegeling van het hele scala aan wetenschappelijke deskundigheid dat nodig is om het in artikel 2 bedoelde mandaat te vervullen. Het gaat hierbij met name om deskundigheid op het gebied van chemie, toxicologie, epidemiologie, bedrijfsgeneeskunde en arbeidshygiëne alsook om algemene deskundigheid in het vaststellen van grenswaarden.

2.

De Commissie benoemt de leden van het comité op grond van bewezen wetenschappelijke deskundigheid en ervaring en houdt er daarbij rekening mee dat de verschillende vakgebieden vertegenwoordigd moeten zijn.”.

Gedaan te Brussel, 10 april 2006.

Voor de Commissie

Vladimír Špidla

Lid van de Commissie