Home

Beschikking van de Commissie van 4 augustus 2006 tot vaststelling van de lijst van de regio’s die uit hoofde van de doelstelling „Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid” bij wijze van specifieke overgangsmaatregel in aanmerking komen voor financiering uit de Structuurfondsen voor de periode 2007-2013 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3480) (2006/597/EG)

Beschikking van de Commissie van 4 augustus 2006 tot vaststelling van de lijst van de regio’s die uit hoofde van de doelstelling „Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid” bij wijze van specifieke overgangsmaatregel in aanmerking komen voor financiering uit de Structuurfondsen voor de periode 2007-2013 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3480) (2006/597/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999(1), en met name op artikel 8, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1083/2006 beoogt de doelstelling „Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid” de vergroting van het concurrentievermogen en de aantrekkingskracht van de regio’s.

  2. Overeenkomstig artikel 8, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 komen de NUTS II-regio's die krachtens artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen(2) in 2006 volledig onder doelstelling 1 vallen en waarvan het nominale bruto binnenlands product (BBP), gemeten en berekend overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1083/2006, 75 % van het gemiddelde BBP van de EU-15 te boven zal gaan, bij wijze van specifieke overgangsmaatregel, in aanmerking voor financiering uit de Structuurfondsen uit hoofde van de doelstelling „Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid”.

  3. Overeenkomstig artikel 8, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 zal Cyprus in de periode 2007-2013 in aanmerking komen voor de overgangsfinanciering die voor de in lid 1 van dat artikel bedoelde regio's geldt.

  4. De lijsten van de voor financiering in aanmerking komende regio’s moeten dienovereenkomstig worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Voor financiering uit de Structuurfondsen uit hoofde van de doelstelling „Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid” komen bij wijze van specifieke overgangsmaatregel, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1083/2006, de regio’s in aanmerking die zijn opgenomen in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 2006.

Voor de Commissie

Danuta Hübner

Lid van de Commissie

BIJLAGE

GR24Sterea Ellada
GR42Notio Aigaio
ES41Castilla y León
ES52Comunidad Valenciana
ES70Canarias
IE01Border, Midland and Western
ITG2Sardegna
CY00Kypros/Kıbrıs
HU10Közép-Magyarország
PT30Região Autónoma da Madeira
FI13Itä-Suomi
UKD5Merseyside
UKE3South Yorkshire