Home

Beschikking van de Commissie van 6 september 2006 inzake een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van Newcastle disease in het Verenigd Koninkrijk in 2005 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3918) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (2006/602/EG)

Beschikking van de Commissie van 6 september 2006 inzake een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van Newcastle disease in het Verenigd Koninkrijk in 2005 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3918) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (2006/602/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied(1), en met name op de artikelen 3 en 4,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Om ertoe bij te dragen dat Newcastle disease zo snel mogelijk wordt uitgeroeid, kan de Gemeenschap overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Beschikking 90/424/EEG financieel bijdragen in de door de lidstaat gemaakte subsidiabele kosten.

  2. Voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap in het kader van de spoedmaatregelen ter bestrijding van Newcastle disease gelden de voorschriften van Verordening (EG) nr. 349/2005 van de Commissie van 28 februari 2005(2) tot vaststelling van voorschriften inzake de communautaire financiering van de in Beschikking 90/424/EEG van de Raad bedoelde urgente maatregelen en maatregelen ter bestrijding van bepaalde dierziekten.

  3. In het Verenigd Koninkrijk zijn in 2005 uitbraken van Newcastle disease geconstateerd. Het uitbreken van deze ziekte vormt een ernstig risico voor de veestapel in de Gemeenschap.

  4. Op 15 december 2005 heeft het Verenigd Koninktijk een laatste brutoraming van de voor de uitroeiing van de ziekte gemaakte kosten ingediend.

  5. De Britse autoriteiten hebben volledig voldaan aan hun technische en administratieve verplichtingen, als vastgesteld in artikel 3 van Beschikking 90/424/EEG en artikel 6 van Verordening (EG) nr. 349/2005.

  6. De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt alleen uitbetaald als de geplande activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd en de autoriteiten alle noodzakelijke informatie binnen de vastgestelde termijnen verstrekken.

  7. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1 Toekenning van een financiële bijdrage van de Gemeenschap aan het Verenigd Koninkrijk

1.

Aan het Verenigd Koninkrijk kan een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de uitgaven voor de spoedmaatregelen ter bestrijding van Newcastle disease in 2005 worden toegekend.

2.

De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt 50 % van de voor financiering door de Gemeenschap in aanmerking komende uitgaven. Zij wordt betaald overeenkomstig Verordening (EG) nr. 349/2005.

Artikel 2 Adressaat

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 6 september 2006.

Voor de Commissie

Markos Kyprianou

Lid van de Commissie