Home

Beschikking van de Commissie van 26 april 2006 betreffende de staatssteun die Frankrijk voornemens is ten uitvoer te leggen ten gunste van Euromoteurs (C 1/2005 (ex N 426/2004)) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 1540) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2006/747/EG)

Beschikking van de Commissie van 26 april 2006 betreffende de staatssteun die Frankrijk voornemens is ten uitvoer te leggen ten gunste van Euromoteurs (C 1/2005 (ex N 426/2004)) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 1540) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2006/747/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 88, lid 2, eerste alinea,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name op artikel 62, lid 1, onder a),

Na de belanghebbenden overeenkomstig de genoemde artikelen te hebben aangemaand hun opmerkingen(1) te maken en gezien deze opmerkingen,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

  Artikel 1

  De staatssteun die Frankrijk voornemens is ten uitvoer te leggen ten gunste van Euromoteurs, ten bedrage van 2 miljoen EUR, 2,25 miljoen EUR of 2,65 miljoen EUR, is met de gemeenschappelijke markt onverenigbaar.

  Deze steun mag bijgevolg niet ten uitvoer worden gelegd.

  Artikel 2

  Deze beschikking is gericht tot de Republiek Frankrijk.

  Gedaan te Brussel, 26 april 2006.

  Voor de Commissie

  Neelie Kroes

  Lid van de Commissie