Home

Beschikking van de Commissie van 26 september 2006 betreffende steunmaatregel nr. C 49/2005 (ex N 233/2005) ten behoeve van Chemobudowa Kraków SA (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 4214) (Slechts de tekst in de Poolse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2006/950/EG)

Beschikking van de Commissie van 26 september 2006 betreffende steunmaatregel nr. C 49/2005 (ex N 233/2005) ten behoeve van Chemobudowa Kraków SA (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 4214) (Slechts de tekst in de Poolse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2006/950/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 88, lid 2,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name op artikel 62, lid 1, onder a),

Na de belanghebbenden overeenkomstig de genoemde artikelen te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken(1), en gezien deze opmerkingen,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

  Artikel 1

  De maatregelen die Polen voornemens was ten uitvoer te leggen ten gunste van Chemobudowa Kraków SA, ten bedrage van 10 693 000 PLN, werden ingetrokken nadat de Commissie de formele onderzoekprocedure had ingeleid. Bijgevolg is de formele onderzoekprocedure niet langer van toepassing op deze maatregelen.

  Artikel 2

  De maatregel die op 12 mei 2004 werd toegekend, is nadien door de steunverlenende autoriteit ongedaan gemaakt. Bijgevolg is de formele onderzoekprocedure niet langer van toepassing op deze maatregel. Wat de op 20 mei 2004 verleende maatregel betreft, concludeert de Commissie dat deze geen staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag vormt.

  Artikel 3

  Deze beschikking is gericht tot de Republiek Polen.

  Gedaan te Brussel, 26 september 2006.

  Voor de Commissie

  Neelie Kroes

  Lid van de Commissie