Home

Besluit van de Raad van 20 december 2006 betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een bilaterale overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus inzake de handel in textielproducten (2006/1012/EG)

Besluit van de Raad van 20 december 2006 betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een bilaterale overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus inzake de handel in textielproducten (2006/1012/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133 in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Commissie heeft namens de Gemeenschap onderhandelingen gevoerd over een bilaterale overeenkomst tot verlenging met een jaar van de bestaande bilaterale overeenkomst met de Republiek Belarus inzake de handel in textielproducten en de protocollen bij die overeenkomst, waarbij de kwantitatieve beperkingen in een aantal gevallen worden aangepast.

  2. Deze bilaterale overeenkomst moet vanaf 1 januari 2007 voorlopig worden toegepast in afwachting van de voltooiing van de procedures voor de sluiting ervan, op voorwaarde dat de Republiek Belarus de overeenkomst op wederkerige basis voorlopig toepast.

  3. De voorgestelde overeenkomst moet namens de Gemeenschap worden ondertekend,

BESLUIT:

Artikel 1

Onder voorbehoud van de eventuele sluiting op een later tijdstip wordt de voorzitter van de Raad gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) namens de Europese Gemeenschap de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus tot wijziging van de overeenkomst inzake de handel in textielproducten tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus, te ondertekenen.

Artikel 2

In afwachting van de formele sluiting wordt de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling vanaf 1 januari 2007 voorlopig toegepast, op voorwaarde van wederkerigheid.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 3

1.

Indien de Republiek Belarus niet voldoet aan zijn verplichtingen krachtens punt 2.4 van de overeenkomst worden de contingenten voor 2007 verminderd tot de in 2006 toegepaste niveaus.

2.

Het besluit tot uitvoering van lid 1 wordt genomen volgens de procedures van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad van 12 oktober 1993 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen(1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

„BIJLAGE II

„BIJLAGE BIJ PROTOCOL C