Home

Besluit van de Raad van 4 december 2006 inzake de aanpassing van de basissalarissen en de toelagen van de personeelsleden van Europol

Besluit van de Raad van 4 december 2006 inzake de aanpassing van de basissalarissen en de toelagen van de personeelsleden van Europol

19.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 311/11


BESLUIT VAN DE RAAD

van 4 december 2006

inzake de aanpassing van de basissalarissen en de toelagen van de personeelsleden van Europol

(2006/C 311/03)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Besluit van de Raad van 3 december 1998 houdende vaststelling van het statuut voor de personeelsleden van Europol(1), (hierna „het statuut” genoemd), en met name op artikel 44,

Gelet op het initiatief van de Republiek Oostenrijk(2),

Gezien het advies van het Europees Parlement(3),

Gezien het onderzoek van de raad van bestuur van Europol naar het bezoldigingspeil van de functionarissen van Europol,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De raad van bestuur heeft in dit onderzoek rekening gehouden met de wijzigingen van de kosten van levensonderhoud in Nederland, alsmede met de wijzigingen in de salarissen van het overheidspersoneel in de lidstaten.

(2)

Dit onderzoek rechtvaardigt een verhoging met 1,6 % van de tussen 1 juli 2005 en 1 juli 2006 genoten bezoldiging.

(3)

Op basis van dit onderzoek moet de Raad met eenparigheid van stemmen beslissen over de aanpassing van de basissalarissen en de toelagen van de functionarissen van Europol,

BESLUIT:

Artikel 1

Met ingang van 1 juli 2005 wordt het statuut als volgt gewijzigd:

a)

de in artikel 45 opgenomen tabel van het maandelijkse basissalaris wordt vervangen door:

«1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

14 913,23

2

13 391,45

3

9 191,42

9 428,81

9 666,21

9 921,87

10 177,53

10 445,33

10 711,93

10 993,18

11 276,23

11 574,50

11 869,70

4

8 004,43

8 217,49

8 427,50

8 649,67

8 871,85

9 106,19

9 337,50

9 584,04

9 830,54

10 089,26

10 347,96

5

6 595,30

6 768,77

6 939,20

7 121,82

7 304,44

7 499,22

7 690,96

7 894,88

8 095,75

8 308,79

8 521,85

6

5 651,83

5 800,93

5 950,08

6 108,34

6 263,55

6 427,91

6 592,26

6 765,74

6 939,20

7 121,82

7 304,44

7

4 711,36

4 836,15

4 957,88

5 088,76

5 219,62

5 356,59

5 493,54

5 639,64

5 782,68

5 934,86

6 087,03

8

4 005,27

4 111,79

4 215,26

4 327,88

4 437,43

4 553,10

4 668,75

4 793,55

4 915,28

5 046,15

5 173,96

9

3 530,48

3 624,82

3 719,19

3 816,55

3 913,96

4 017,44

4 120,92

4 230,48

4 337,04

4 452,67

4 565,28

10

3 061,78

3 143,97

3 223,08

3 308,29

3 390,48

3 481,78

3 573,08

3 667,43

3 758,73

3 859,18

3 956,57

11

2 967,44

3 046,57

3 122,64

3 204,83

3 286,99

3 375,25

3 460,48

3 551,78

3 643,09

3 740,50

3 834,81

12

2 355,70

2 419,58

2 480,44

2 544,38

2 608,30

2 678,29

2 748,30

2 821,34

2 891,33

2 967,44

3 043,52

13

2 023,93

2 078,72

2 130,46

2 188,30

2 243,08

2 303,94

2 361,77

2 425,67

2 486,57

2 553,52

2 617,42»

b)

wordt in artikel 59, lid 3, „988,54 EUR” vervangen door „1 004,36 EUR”;

c)

wordt in artikel 59, lid 3, „1 977,09 EUR” vervangen door „2 008,72 EUR”;

d)

wordt in artikel 60, lid 1, „263,62 EUR” vervangen door „267,84 EUR”;

e)

wordt in artikel 2, lid 1, van aanhangsel 5 „275,59 EUR” vervangen door „280,00 EUR”;

f)

wordt in artikel 3, lid 1, van aanhangsel 5 „11 982,34 EUR” vervangen door „12 174,06 EUR”;

g)

wordt in artikel 3, lid 1, van aanhangsel 5 „2 696,03 EUR” vervangen door „2 739,17 EUR”;

h)

wordt in artikel 3, lid 2, van aanhangsel 5 „16 176,16 EUR” vervangen door „16 434,98 EUR”;

i)

wordt in artikel 4, lid 1, van aanhangsel 5 „1 198,24 EUR” vervangen door „1 217,41 EUR”;

j)

wordt in artikel 4, lid 1, van aanhangsel 5 „898,69 EUR” vervangen door „913,07 EUR”;

k)

wordt in artikel 4, lid 1, van aanhangsel 5 „599,11 EUR” vervangen door „608,70 EUR”;

l)

wordt in artikel 4, lid 1, van aanhangsel 5 „479,29 EUR” vervangen door „486,96 EUR”;

m)

wordt in artikel 5, lid 3, van aanhangsel 5 „1 690,95 EUR” vervangen door „1 718,01 EUR”;

n)

wordt in artikel 5, lid 3, van aanhangsel 5 „2 254,61 EUR” vervangen door „2 290,68 EUR”;

o)

wordt in artikel 5, lid 3, van aanhangsel 5 „2 818,25 EUR” vervangen door „2 863,34 EUR”.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit wordt van kracht op de dag volgende op die van zijn aanneming.

Gedaan te Brussel, 4 december 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

L. LUHTANEN