Home

Verordening (EG) nr. 207/2006 van de Commissie van 7 februari 2006 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

Verordening (EG) nr. 207/2006 van de Commissie van 7 februari 2006 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen(1), en met name op artikel 122,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Enkele lidstaten of hun bevoegde autoriteiten hebben om wijzigingen in de bijlagen van Verordening (EEG) nr. 574/72 gevraagd, volgens de procedure die daarin is uiteengezet.

 2. De voorgestelde wijzigingen houden verband met besluiten van deze lidstaten of hun bevoegde autoriteiten die de instanties aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake sociale zekerheid overeenkomstig de communautaire wetgeving.

 3. Bijlage 9 vermeldt welke regelingen in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen, overeenkomstig artikel 94 en artikel 95 van Verordening (EEG) nr. 574/72.

 4. De Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers heeft een unaniem advies gegeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlagen 1 tot en met 5 en bijlagen 7 tot en met 10 van Verordening (EEG) nr. 574/72 worden overeenkomstig de bijlage bij deze verordening gewijzigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 februari 2006.

Voor de Commissie

Vladimír Špidla

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Rubriek „K. CYPRUS” wordt vervangen door:

  1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (minister van Arbeid en Sociale Verzekering), Λευκωσία.

  2. Υπουργός Υγείας (minister van Volksgezondheid), Λευκωσία.

  3. Yπουργός Οικονομικών (minister van Financiën), Λευκωσία.”.

 2. Rubriek „L. LETLAND” wordt vervangen door:

  1. Labklājības ministrija, Rīga (ministerie van Welzijn, Riga).

  2. Veselības ministrija, Rīga (ministerie van Volksgezondheid, Riga).”.

 3. Rubriek „O. HONGARIJE” wordt vervangen door:

  1. Egészségügyi Minisztérium, (ministerie van Volksgezondheid), Budapest.

  2. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ministerie van Jeugdzaken, Gezinszaken, Sociale Zaken en Gelijke Kansen), Budapest.

  3. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (ministerie van Werkgelegenheid en Arbeid), Budapest.

  4. Pénzügyminisztérium (ministerie van Financiën), Budapest.”.

 4. Rubriek „Q NEDERLAND” wordt als volgt gewijzigd:

  Punt 2 wordt vervangen door:

  1. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag.”.

 5. Rubriek „R. OOSTENRIJK” wordt vervangen door:

  1. Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (federaal minister van Sociale Zekerheid, Generaties en Consumentenbescherming), Wenen.

  2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (federaal minister van Economische Zaken en Arbeid), Wenen.

  3. Bundesminister für Gesundheit und Frauen (federaal minister van Volksgezondheid en Vrouwenzaken), Wenen.

  4. Bijzondere stelsels voor ambtenaren:

   Bundeskanzler (bondskanselier), Wenen, of de betrokken deelstaatregering.”.

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Rubriek „J. ITALIË” wordt als volgt gewijzigd:

  1. punt 3, letter A, wordt vervangen door:

   1. Werknemers:

    1. in het algemeen:

     Istituto nazionale della previdenza sociale (Nationaal Instituut voor sociale voorzieningen), provinciale bureaus;

    2. voor werknemers in de showbusiness:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor werknemers in de showbusiness), Rome;

    3. voor journalisten:

     Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani „G. Amendola” (Nationaal Instituut voor voorzieningen voor Italiaanse journalisten „G. Amendola”), Rome.”;

  2. punt 3, letter B, wordt vervangen door:

   1. Zelfstandigen:

    1. voor artsen:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor artsen);

    2. voor apothekers:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor apothekers);

    3. voor dierenartsen:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor dierenartsen);

    4. voor verpleegkundigen, verpleeghulpen en kinderverzorg(st)ers:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI) (Nationaal Fonds voor voorzieningen en bijstand voor verpleegkundigen, verpleeghulpen en kinderverzorg(st)ers);

    5. voor ingenieurs en architecten:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Nationaal Fonds voor voorzieningen en bijstand voor ingenieurs en architecten);

    6. voor landmeters:

     Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Nationaal Fonds voor voorzieningen en bijstand voor landmeters in vrij beroep);

    7. voor advocaten en procureurs:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Nationaal Fonds voor voorzieningen en bijstand voor de advocatuur);

    8. voor economen:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dotori commercialisti (Nationaal Fonds voor voorzieningen en bijstand voor economen);

    9. voor accountants:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Nationaal Fonds voor voorzieningen en bijstand voor accountants);

    10. voor arbeidsconsulenten:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor arbeidsconsulenten);

    11. voor notarissen:

     Cassa nazionale notariato (Nationaal Fonds voor notarissen);

    12. voor douane-expediteurs:

     Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (FASC) (Nationaal Fonds voor voorzieningen voor werknemers van expeditiebedrijven en scheepsagenturen);

    13. voor biologen:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor biologen);

    14. voor landbouwtechnici en -wetenschappers:

     Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Nationaal Bureau voor voorzieningen voor specialisten en werknemers in de landbouw);

    15. voor vertegenwoordigers:

     Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Nationaal Bureau voor bijstand voor handelsagenten en vertegenwoordigers);

    16. voor bedrijfsdeskundigen:

     Ente Nazionale di previdenza dei periti industriali (Nationaal Bureau voor voorzieningen voor bedrijfsdeskundigen);

    17. voor verzekeringsdeskundigen, chemici, land- en bosbouwdeskundigen, en geologen:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor land- en bosbouwdeskundigen, verzekeringsdeskundigen, chemici en geologen);

    18. voor psychologen:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor psychologen);

    19. voor journalisten:

     Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani „G. Amendola” (Nationaal Instituut voor voorzieningen voor Italiaanse journalisten „G. Amendola”).”.

 2. Rubriek „K. CYPRUS” wordt vervangen door:

  1. Verstrekkingen:

   Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (ministerie van Volksgezondheid, Nicosia).

  2. Uitkeringen:

   Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία, (departement Sociale verzekering, ministerie van Arbeid en Sociale Verzekering, Nicosia).

  3. Gezinsbijslagen:

   Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (dienst Bijslagen en verstrekkingen, ministerie van Financiën), Nicosia.”.

 3. Rubriek „L. LETLAND” wordt vervangen door:

  Voorzover hieronder niet anders wordt bepaald, wordt de bevoegdheid van de Letse organen geregeld bij de Letse wetgeving.

  1. Alle risico's met uitzondering van de verstrekkingen van de gezondheidszorg: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Overheidsbureau sociale verzekering, Riga).

  2. Verstrekkingen in het kader van de gezondheidszorg: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Bureau voor de wettelijk verplichte ziekteverzekering, Riga).”.

 4. Rubriek „O. HONGARIJE” wordt als volgt gewijzigd:

  Punt 6 wordt vervangen door:

  1. Gezinsbijslagen:

   Uitkeringen:

   1. Magyar Államkincstár (Hongaarse schatkist);

   2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationale ziekteverzekering).”

 5. Rubriek „ Q NEDERLAND” wordt als volgt gewijzigd:

  Punt 1 wordt vervangen door:

  1. Ziekte en moederschap:

   1. Verstrekkingen:

    • degenen die ingevolge artikel 2 van de Zorgverzekeringswet verplicht zijn zich te verzekeren bij een zorgverzekeraar en de zorgverzekeraar waarmee betrokkene een zorgverzekering in de zin van de Zorgverzekeringswet heeft gesloten;

    • of degenen die niet onder bovengenoemde categorie vallen en in het buitenland woonachtig zijn, en die bij de toepassing van de verordening of krachtens het EER-Verdrag of het Verdrag met Zwitserland over het vrije verkeer van werknemers in hun woonland recht hebben op gezondheidszorg ingevolge Nederlandse wetgeving:

     1. voor de registratie en de heffing van de wettelijke bijdrage: het College voor zorgverzekeringen in Diemen;

     2. of gezondheidszorg: CZ in Tilburg;

   2. Uitkeringen:

    Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam;

   3. Zorgtoeslagen:

    Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.”.

 6. Rubriek „R. OOSTENRIJK ” wordt als volgt gewijzigd:

  1. punt 2, onder b), wordt vervangen door:

   1. voor de toepassing van artikel 45, lid 6, van de verordening, indien geen enkel tijdvak van premiebetaling onder de Oostenrijkse wetgeving werd vervuld, en in verband met het in aanmerking nemen van tijdvakken van militaire dienst of burgerdienst en opvoedingstijdvakken die niet voorafgegaan of gevolgd zijn door Oostenrijkse tijdvakken van verzekering: Pensionsversicherungsanstalt (Pensioenverzekeringsinstelling), Wenen.”;

  2. punt 4 wordt vervangen door:

   1. Gezinsbijslagen:

    1. Gezinsbijslagen met uitzondering van het Kinderbetreuungsgeld (toelage voor kinderverzorging):

     Finanzamt (belastingkantoor);

    2. Kinderbetreuungsgeld (toelage voor kinderverzorging):

     de ziektekostenverzekeraar waar de aanvrager verzekerd is of recentelijk verzekerd, in alle overige gevallen de Gebietskrankenkasse (regionaal ziekenfonds) waarbij de aanvraag is ingediend.”.

 7. Rubriek „S. POLEN” wordt als volgt gewijzigd:

  1. punt 2, onder a), wordt vervangen door:

   1. voor personen die recentelijk als werknemer of zelfstandige hebben gewerkt, met uitzondering van zelfstandige landbouwers, en voor beroepsmilitairen en functionarissen die andere tijdvakken van dienst hebben vervuld dan vermeld onder c), i) en ii), onder d), i) en ii), en onder e), i) en ii):

    1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling in Łódź — voor personen die:

     1. uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Cyprus of Malta;

     2. in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Cyprus of Malta vervulde tijdvakken;

    2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling in Nowy Sącz — voor personen die:

     1. uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Slowakije of Slovenië;

     2. in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Slowakije of Slovenië vervulde tijdvakken;

    3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling in Opole — voor personen die:

     1. uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Duitsland;

     2. in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Duitsland vervulde tijdvakken;

    4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Szczecin — voor personen die:

     1. uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Denemarken, Finland, Zweden, Litouwen, Letland of Estland;

     2. in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Denemarken, Finland, Zweden, Litouwen, Letland of Estland vervulde tijdvakken;

    5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (afdeling I, Warschau — Centraal Bureau voor internationale overeenkomsten) — voor personen die:

     1. uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Ierland of het Verenigd Koninkrijk;

     2. in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Ierland of het Verenigd Koninkrijk vervulde tijdvakken;”;

  2. punt 3, onder a), wordt vervangen door:

   1. verstrekkingen: Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Nationaal Gezondheidsfonds), Warschau;”;

  3. punt 3, onder b), ii), wordt vervangen door:

   1. invaliditeit of overlijden van de voornaamste kostwinner:

    • voor personen die recentelijk als werknemer of zelfstandige (met uitzondering van zelfstandige landbouwers) werkzaam waren op het moment dat de verzekerde gebeurtenis zich voordeed, en voor werkloze afgestudeerden die een opleiding of stage volgden op het moment dat de verzekerde gebeurtenis zich voordeed:

     de afdelingen van de Socialeverzekeringsinstelling (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) als bedoeld in punt 2, onder a);

    • voor personen die als zelfstandige landbouwer werkzaam waren op het moment dat de verzekerde gebeurtenis is ingetreden:

     de afdelingen van het Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego) als bedoeld in punt 2, onder b);

    • voor beroepsmilitairen, indien de verzekerde gebeurtenis is ingetreden in het tijdvak van de militaire dienst:

     Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (dienst Militaire pensioenen, Warschau);

    • voor de in punt 2, onder d), genoemde functionarissen, indien de verzekerde gebeurtenis is ingetreden in het tijdvak van de dienst in een van de in punt 2, onder d), genoemde corpsen:

     Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (dienst Pensioenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken, Warschau);

    • voor gevangenisbewakers, indien de verzekerde gebeurtenis is ingetreden in het tijdvak van de dienst:

     Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (dienst Pensioenen gevangenispersoneel, Warschau);

    • voor rechters en openbare aanklagers:

     gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie.”;

  4. de punten 4, onder c), d), en e), worden vervangen door:

   1. voor beroepsmilitairen:

    gespecialiseerde diensten van het ministerie van Defensie;

   2. voor politiefunctionarissen, functionarissen van de nationale brandweer, functionarissen van de grenswacht, functionarissen van het Bureau voor staatsveiligheid en het Bureau voor buitenlandse veiligheid:

    gespecialiseerde diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken;

   3. voor gevangenisbewakers:

    gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;”;

  5. punt 4, onder g), wordt vervangen door:

   1. voor gepensioneerden:

    • voor gepensioneerden die recht hebben op prestaties van het socialeverzekeringsstelsel voor werknemers en zelfstandigen, met uitzondering van zelfstandige landbouwers:

     de afdelingen van de Socialeverzekeringsinstelling (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) als bedoeld in punt 2, onder a);

    • voor gepensioneerden die recht hebben op prestaties van het socialezekerheidsstelsel voor landbouwers:

     de afdelingen van het Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego) als bedoeld in punt 2, onder b);

    • voor gepensioneerden die recht hebben op prestaties van het pensioenstelsel voor beroepsmilitairen:

     Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (dienst Militaire pensioenen, Warschau);

    • voor gepensioneerden die recht hebben op prestaties van het pensioenstelsel voor functionarissen als bedoeld in punt 2, onder d):

     Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (dienst Pensioenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken, Warschau);

    • voor gepensioneerden die recht hebben op prestaties van het pensioenstelsel voor gevangenisbewakers:

     Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (dienst Pensioenen gevangenispersoneel, Warschau);

    • voor gepensioneerde rechters en openbare aanklagers:

     gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie.”;

  6. punt 6 wordt vervangen door:

   1. Gezinsbijslagen:

    regionaal bureau voor de sociale verzekering met territoriale bevoegdheid over de woon- of verblijfplaats van de persoon die recht heeft op de bijslagen.”.

 8. Rubriek „X. ZWEDEN” wordt als volgt gewijzigd:

  Punt 2 wordt vervangen door:

  1. Voor werkloosheidsuitkeringen:

   1. voor de toepassing van de artikelen 80 t/m 82 van de toepassingsverordening:

    • het werkloosheidsfonds dat in het geval van werkloosheid in Zweden belast is met de behandeling van aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen, of

    • de controleautoriteit;

   2. voor de toepassing van artikel 83 van de toepassingsverordening:

    • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, (Zweedse inspectie voor de werkloosheidsverzekering).”.

Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Rubriek „B. TSJECHIË” wordt als volgt gewijzigd:

  Punt 1 wordt vervangen door:

  1. Verstrekkingen:

   1. in het algemeen:

    de ziekteverzekeringsmaatschappij (naar keuze);

   2. voor de luchtreddingsdienst:

    Ministerstvo zdravotnictví (ministerie van Volksgezondheid).”.

 2. Rubriek „J. ITALIË” wordt als volgt gewijzigd:

  1. punt 3, letter A, wordt vervangen door:

   1. Werknemers:

    1. in het algemeen:

     Istituto nazionale della previdenza sociale (Nationaal Instituut voor sociale voorzieningen), provinciale bureaus;

    2. voor werknemers in de showbusiness:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor werknemers in de showbusiness), Rome;

    3. voor journalisten:

     Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani „G. Amendola” (Nationaal Instituut voor voorzieningen voor Italiaanse journalisten „G. Amendola”), Rome.”;

  2. punt 4 wordt vervangen door:

   1. uitkeringen bij overlijden:

    • Istituto nazionale della previdenza sociale (Nationaal Instituut voor sociale voorzieningen), provinciale bureaus;

    • Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nationaal Instituut voor ongevallenverzekering), provinciale bureaus. IPSEMA.”.

 3. Rubriek „K. CYPRUS” wordt vervangen door:

  1. Verstrekkingen:

   Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (ministerie van Voksgezondheid, Nicosia).

  2. Uitkeringen:

   Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (departement Sociale verzekering, ministerie van Arbeid en Sociale Verzekering, Nicosia).

  3. Gezinsbijslagen:

   Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (dienst Bijslagen en verstrekkingen, ministerie van Financiën, Nicosia).”.

 4. Rubriek „L. LETLAND” wordt vervangen door:

  1. Alle risico's met uitzondering van de verstrekkingen van de gezondheidszorg:

   Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Overheidsbureau sociale verzekering, Riga).

  2. Verstrekkingen in het kader van de gezondheidszorg:

   Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Bureau voor de wettelijk verplichte ziekteverzekering, Riga).”.

 5. Rubriek „O. HONGARIJE” wordt als volgt gewijzigd:

  1. punt I.1. wordt vervangen door:

   1. Ziekte en moederschap:

    Verstrekkingen en uitkeringen:

    Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds en Regionale Ziekteverzekeringsfondsen).”;

  2. punt I. 6. wordt vervangen door:

   1. Gezinsbijslagen:

    Uitkeringen:

    1. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Regionaal Directoraat van de Hongaarse Schatkist in Budapest en het district Pest);

    2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds).”;

  3. punt II.1 wordt vervangen door:

   1. Ziekte en moederschap:

    Verstrekkingen en uitkeringen:

    Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds en Regionale Ziekteverzekeringsfondsen).”;

  4. punt II.6 wordt vervangen door:

   1. Gezinsbijslagen:

    Uitkeringen:

    1. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Regionaal Directoraat van de Hongaarse Schatkist in Budapest en het district Pest);

    2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds).”.

 6. Rubriek „Q. NEDERLAND” wordt als volgt gewijzigd:

  Punt 1, onder a), wordt vervangen door:

  1. Verstrekkingen:

   1. organen van de woonplaats:

    CZ, Tilburg;

   2. organen van de verblijfplaats:

    Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a., Amersfoort.”.

 7. Rubriek „R. OOSTENRIJK” wordt als volgt gewijzigd:

  1. punt 1, onder b), ii), wordt vervangen door:

   1. bij behandeling in een ziekenhuis waarvoor een Landesgesundheitsfonds (deelstaatfonds voor de gezondheidszorg) verantwoordelijk is, het bevoegde Landesgesundheitsfonds voor de woon- of verblijfplaats van de belanghebbende;”;

  2. punt 2, onder b) wordt vervangen door:

   1. In alle andere gevallen, behalve voor de toepassing van artikel 53 van de toepassingsverordening:

    Pensionsversicherungsanstalt, Wien (Pensioenverzekeringsinstelling, Wenen).”;

  3. punt 3, onder a), ii), wordt vervangen door:

   1. bij behandeling in een ziekenhuis waarvoor een Landesgesundheitsfonds (deelstaatfonds voor de gezondheidszorg) verantwoordelijk is, het bevoegde Landesgesundheitsfonds voor de woon- of verblijfplaats van de belanghebbende;”;

  4. punt 5 wordt vervangen door:

   1. Gezinsbijslagen:

    1 Het Finanzamt (belastingkantoor) bevoegd voor de woon- of verblijfplaats van de belanghebbende.”.

 8. Rubriek „S. POLEN” wordt als volgt gewijzigd:

  1. punt 2, onder a), wordt vervangen door:

   1. voor personen die recentelijk als werknemer of zelfstandige hebben gewerkt, met uitzondering van zelfstandige landbouwers, en voor beroepsmilitairen en functionarissen die andere tijdvakken van dienst hebben vervuld dan vermeld in de punten c), d) en e):

    1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Łódź — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Cyprus of Malta vervulde tijdvakken;

    2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Nowy Sącz — voor personen die:

     1. uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Slowakije of Slovenië;

     2. in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Slowakije of Slovenië;

    3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Opole — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Duitsland vervulde tijdvakken;

    4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Szczecin — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Denemarken, Finland, Zweden, Litouwen, Letland of Estland vervulde tijdvakken;

    5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (afdeling I, Warschau — Centraal Bureau voor internationale overeenkomsten) — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Ierland of het Verenigd Koninkrijk vervulde tijdvakken.”;

  2. punt 2, onder g), wordt vervangen door:

   1. voor personen die uitsluitend in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld:

    1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Łódź — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Cyprus of Malta vervulde tijdvakken;

    2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Nowy Sącz — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Slowakije of Slovenië vervulde tijdvakken;

    3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Opole — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Duitsland vervulde tijdvakken;

    4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Szczecin — voor personen die in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Denemarken, Finland, Zweden, Litouwen, Letland of Estland vervulde tijdvakken;

    5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (afdeling I, Warschau — Centraal Bureau voor internationale overeenkomsten) — voor personen die in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Ierland of het Verenigd Koninkrijk vervulde tijdvakken.”;

  3. punt 3, onder b), ii), wordt vervangen door:

   1. invaliditeit of overlijden van de voornaamste kostwinner:

    • voor personen die recentelijk als werknemer of zelfstandige hebben gewerkt (met uitzondering van zelfstandige landbouwers):

     de afdelingen van de Socialeverzekeringsinstelling (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) als bedoeld in punt 2, onder a);

    • voor personen die recentelijk als zelfstandig landbouwer hebben gewerkt:

     de afdelingen van het Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) als bedoeld in punt 2, onder b);

    • beroepsmilitairen, in geval van Poolse tijdvakken van militaire dienst, indien het laatste tijdvak het tijdvak van militaire dienst was, en buitenlandse tijdvakken van verzekering:

     Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (dienst Militaire pensioenen, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is als bedoeld in bijlage 2, punt 3, onder b), ii), derde streepje;

    • voor functionarissen als bedoeld in punt 2, onder d), in geval van Poolse tijdvakken van militaire dienst, indien het laatste tijdvak het tijdvak van dienst in een van de corpsen als bedoeld in punt 2, onder d), was, en buitenlandse tijdvakken van verzekering:

     Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (dienst Pensioenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is als bedoeld in bijlage 2, punt 3, onder b), ii), vierde streepje;

    • voor gevangenisbewakers, in geval van Poolse tijdvakken van militaire dienst, indien het laatste tijdvak het tijdvak in deze dienst was, en buitenlandse tijdvakken van verzekering:

     Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie Biuro (dienst Pensioenen gevangenispersoneel, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is als bedoeld in bijlage 2, punt 3, onder b, ii), vijfde streepje;

    • voor rechters en openbare aanklagers:

     gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

    • voor personen die uitsluitend in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld:

     de afdelingen van het Socialeverzekeringsfonds (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) als bedoeld in punt 2, onder g).”.

Bijlage 4 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Rubriek „K. CYPRUS” wordt vervangen door:

  1. Verstrekkingen:

   Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (ministerie van Voksgezondheid, Nicosia).

  2. Uitkeringen:

   Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (departement Sociale verzekering, ministerie van Arbeid en Sociale Verzekering, Nicosia).

  3. Gezinsbijslagen:

   Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (dienst Bijslagen en verstrekkingen, ministerie van Financiën, Nicosia).”.

 2. Rubriek „L. LETLAND” wordt vervangen door:

  1. Alle risico's met uitzondering van de verstrekkingen van de gezondheidszorg:

   Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Overheidsbureau sociale verzekering, Riga).

  2. Verstrekkingen in het kader van de gezondheidszorg:

   Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Bureau voor de wettelijk verplichte ziekteverzekering, Riga).”.

 3. Rubriek „O. HONGARIJE” wordt als volgt gewijzigd:

  1. punt 6 wordt vervangen door:

   1. Gezinsbijslagen:

    • Uitkeringen:

     1. Magyar Államkincstár (Hongaarse Schatkist);

     2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds).

    • Prestaties bij moederschap en bijzondere moederschapsuitkering:

     Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds).”.

 4. Rubriek „Q. NEDERLAND” wordt als volgt gewijzigd:

  Punt 1 wordt vervangen door:

  1. Ziekte, moederschap, invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziekten en werkloosheid:

   1. Verstrekkingen:

    College voor zorgverzekeringen, Diemen.

   2. Uitkeringen:

    Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam.

   3. Zorgtoeslag:

    Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.”.

 5. Rubriek „R. OOSTENRIJK ” wordt als volgt gewijzigd:

  Punt 3 wordt vervangen door:

  1. Gezinsbijslagen

   1. Gezinsbijslagen met uitzondering van het Kinderbetreuungsgeld (toelage voor kinderverzorging):

    Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und konsumentenschutz (federaal minister van Sociale Zekerheid, Generaties en Consumentenbescherming), Wenen;

   2. Kinderbetreuungsgeld (toelage voor kinderverzorging):

    Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (ziekenfonds van Neder-Oostenrijk) — bevoegd voor de toelage voor kinderverzorging.”.

 6. Rubriek „V. SLOWAKIJE” wordt als volgt gewijzigd:

  Punt 2 wordt vervangen door:

  1. Verstrekkingen:

   Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Toezichtsorgaan voor de gezondheidszorg), Bratislava.”.

 7. Rubriek „W. FINLAND” wordt vervangen door:

  1. Ziekte- en moederschapsverzekering, nationale pensioenen, gezinsbijslagen, werkloosheidsuitkeringen en werknemerspensioenen:

   1 Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Socialeverzekeringsinstelling), Helsinki.

  2. Werknemerspensioenen:

   Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsinki.

  3. Arbeidsongevallen en beroepsziekten:

   Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto — Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federatie van Ongevallenverzekeraars), Helsinki.”.

Bijlage 5 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Rubriek „67. DENEMARKEN — FINLAND” wordt vervangen door:

  Artikel 15 van het Noordse Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 18 augustus 2003: Overeenkomst inzake het wederzijds afzien van terugbetalingen uit hoofde van de artikelen 36, 63 en 70 van de verordening (kosten van verstrekkingen wegens ziekte en moederschap, arbeidsongevallen en beroepsziekten en werkloosheidsuitkeringen) en artikel 105 van de uitvoeringsverordening (kosten van administratieve controles en medische onderzoeken).”.

 2. Rubriek „130. SPANJE — SLOWAKIJE” wordt vervangen door:

  Overeenkomst van 17 mei 2005 over de regels voor het beheer en de betalingen van wederzijdse vorderingen voor verstrekkingen bij ziekte in toepassing van de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72.”.

 3. Rubriek „142. SPANJE — PORTUGAL” wordt vervangen door:

  1. De artikelen 42, 43 en 44 van de administratieve regeling van 22 mei 1970;

  2. Overeenkomst van 2 oktober 2002 tussen Spanje en Portugal over de regels voor het beheer en de betalingen van wederzijdse vorderingen voor verstrekkingen bij ziekte in toepassing van de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en Verordening (EEG)nr. 574/72, met als doel een snellere en gemakkelijker vereffening van de vorderingen uit hoofde van de artikelen 93, 94 en 95 van Verordening (EEG) nr. 574/72.”.

 4. Rubriek „146. SPANJE — ZWEDEN” wordt vervangen door:

  Overeenkomst van 1 december 2004 over de vergoeding van verstrekkingen uit hoofde van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72.”.

 5. Rubriek „290. PORTUGAL — VERENIGD KONINKRIJK” wordt vervangen door:

  Overeenkomst van 8 juni 2004 over artikel 36, lid 3, en artikel 63, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 tot vaststelling van andere wijzen van vergoeding uit hoofde van de verordening door beide landen met ingang van 1 januari 2003.”.

 6. Rubriek „298. FINLAND — ZWEDEN” wordt vervangen door:

  Artikel 15 van het Noordse Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 18 augustus 2003: Overeenkomst inzake het wederzijds afzien van terugbetalingen uit hoofde van de artikelen 36, 63 en 70 van de verordening (kosten van verstrekkingen wegens ziekte en moederschap, arbeidsongevallen en beroepsziekten en werkloosheidsuitkeringen) en artikel 105 van de uitvoeringsverordening (kosten van administratieve controles en medische onderzoeken).”.

Bijlage 7 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Rubriek „G. SPANJE” wordt vervangen door:

  Banco Popular, Madrid.”.

 2. Rubriek „W. FINLAND” wordt vervangen door:

  Geen.”.

Bijlage 8 wordt als volgt gewijzigd:

Punt A, onder a), komt als volgt te luiden:

 1. met een referentieperiode van een kalendermaand in de betrekkingen tussen:

  • België en Tsjechië,

  • België en Duitsland,

  • België en Griekenland,

  • België en Spanje,

  • België en Frankrijk,

  • België en Ierland,

  • België en Litouwen,

  • België en Luxemburg,

  • België en Oostenrijk,

  • België en Polen,

  • België en Portugal,

  • België en Slowakije,

  • België en Finland,

  • België en Zweden,

  • België en het Verenigd Koninkrijk,

  • Tsjechië en Denemarken,

  • Tsjechië en Duitsland,

  • Tsjechië en Griekenland,

  • Tsjechië en Spanje,

  • Tsjechië en Frankrijk,

  • Tsjechië en Ierland,

  • Tsjechië en Letland,

  • Tsjechië en Litouwen,

  • Tsjechië en Luxemburg,

  • Tsjechië en Hongarije,

  • Tsjechië en Malta,

  • Tsjechië en Nederland,

  • Tsjechië en Oostenrijk,

  • Tsjechië en Polen,

  • Tsjechië en Portugal,

  • Tsjechië en Slovenië,

  • Tsjechië en Slowakije,

  • Tsjechië en Finland,

  • Tsjechië en Zweden,

  • Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk,

  • Denemarken en Litouwen,

  • Denemarken en Polen,

  • Denemarken en Slowakije,

  • Duitsland en Griekenland,

  • Duitsland en Spanje,

  • Duitsland en Frankrijk,

  • Duitsland en Ierland,

  • Duitsland en Litouwen,

  • Duitsland en Luxemburg,

  • Duitsland en Oostenrijk,

  • Duitsland en Polen,

  • Duitsland en Slowakije,

  • Duitsland en Finland,

  • Duitsland en Zweden,

  • Duitsland en het Verenigd Koninkrijk,

  • Griekenland en Litouwen,

  • Griekenland en Polen,

  • Griekenland en Slowakije,

  • Spanje en Litouwen,

  • Spanje en Oostenrijk,

  • Spanje en Polen,

  • Spanje en Slovenië,

  • Spanje en Slowakije,

  • Spanje en Finland,

  • Spanje en Zweden,

  • Frankrijk en Litouwen,

  • Frankrijk en Luxemburg,

  • Frankrijk en Oostenrijk,

  • Frankrijk en Polen,

  • Frankrijk en Portugal,

  • Frankrijk en Slovenië,

  • Frankrijk en Slowakije,

  • Frankrijk en Finland,

  • Frankrijk en Zweden,

  • Ierland en Litouwen,

  • Ierland en Oostenrijk,

  • Ierland en Polen,

  • Ierland en Portugal,

  • Ierland en Slowakije,

  • Ierland en Zweden

  • Letland en Litouwen,

  • Letland en Luxemburg,

  • Letland en Hongarije,

  • Letland en Polen,

  • Letland en Slovenië,

  • Letland en Slowakije,

  • Letland en Finland,

  • Litouwen en Luxemburg,

  • Litouwen en Hongarije,

  • Litouwen en Nederland,

  • Litouwen en Oostenrijk,

  • Litouwen en Portugal,

  • Litouwen en Slovenië,

  • Litouwen en Slowakije,

  • Litouwen en Finland,

  • Litouwen en Zweden,

  • Litouwen en het Verenigd Koninkrijk,

  • Luxemburg en Oostenrijk,

  • Luxemburg en Polen,

  • Luxemburg en Portugal,

  • Luxemburg en Slovenië,

  • Luxemburg en Slowakije,

  • Luxemburg en Finland,

  • Luxemburg en Zweden,

  • Hongarije en Oostenrijk,

  • Hongarije en Polen,

  • Hongarije en Slovenië,

  • Hongarije en Slowakije,

  • Malta en Slowakije,

  • Nederland en Oostenrijk,

  • Nederland en Polen,

  • Nederland en Slowakije,

  • Nederland en Finland,

  • Nederland en Zweden,

  • Oostenrijk en Polen,

  • Oostenrijk en Portugal,

  • Oostenrijk en Slovenië,

  • Oostenrijk en Slowakije,

  • Oostenrijk en Finland,

  • Oostenrijk en Zweden,

  • Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk,

  • Polen en Portugal,

  • Polen en Slovenië,

  • Polen en Slowakije,

  • Polen en Finland,

  • Polen en Zweden,

  • Polen en het Verenigd Koninkrijk,

  • Portugal en Slovenië,

  • Portugal en Slowakije,

  • Portugal en Finland,

  • Portugal en Zweden,

  • Portugal en het Verenigd Koninkrijk,

  • Slovenië en Slowakije,

  • Slovenië en Finland,

  • Slovenië en het Verenigd Koninkrijk.

  • Slowakije en Finland,

  • Slowakije en Zweden,

  • Slowakije en het Verenigd Koninkrijk,

  • Finland en Zweden,

  • Finland en het Verenigd Koninkrijk,

  • Zweden en het Verenigd Koninkrijk.”.

Bijlage 9 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Rubriek „L. LETLAND” wordt vervangen door:

  De gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen worden berekend op grond van de verstrekkingen (gezondheidszorg) die verleend worden door het Nationaal Instituut voor de verplichte ziekteverzekering.”.

 2. Rubriek „R. OOSTENRIJK ” wordt als volgt gewijzigd:

  Punt 2 wordt vervangen door:

  1. de verstrekkingen van ziekenhuizen waarvoor een Landesfonds (deelstaatfonds voor de gezondheidszorg) verantwoordelijk is;”.

Bijlage 10 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Rubriek „A. BELGIË” wordt als volgt gewijzigd:

  1. punt 1 wordt vervangen door:

   1. Voor de toepassing van artikel 14 van de verordening en artikel 11, lid 1, onder a), en lid 2, artikel 12 bis, artikel 13 en artikel 14 van de toepassingsverordening:

    Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Brussel.”;

  2. punt 3 ter wordt vervangen door:

   • Voor de toepassing van de artikelen 14 sexies en 14 septies van de verordening en van artikel 12 ter van de toepassingsverordening:

    Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel.”;

  3. punt 4 wordt vervangen door:

   1. Voor de toepassing van artikel 17 van de verordening en:

    • artikel 11, lid 1, onder b), van de toepassingsverordening:

     1. uitsluitend in individuele bijzondere gevallen:

      Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Brussel;

     2. uitzonderingen in het belang van bepaalde groepen werknemers:

      Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Sociaal Beleid, Brussel;

    • artikel 11 bis, lid 1, onder b), van de toepassingsverordening:

     Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Zelfstandigen, Brussel.”;

  4. punt 4 bis. wordt vervangen door de volgende tekst:

   • Voor de toepassing van artikel 17 van de verordening indien het een bijzonder stelsel voor ambtenaren betreft:

    Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel.”.

 2. Rubriek „D. DUITSLAND” wordt als volgt gewijzigd:

  Punt 2 wordt vervangen door:

  1. Voor de toepassing van:

   • artikel 14, lid 1, onder a), en van artikel 14 ter, lid 1, en bij overeenkomsten volgens artikel 17 van de verordening, juncto artikel 11 van de toepassingsverordening;

   • artikel 14 bis, lid 1, onder a), en van artikel 14 ter, lid 2, en bij overeenkomsten volgens artikel 17 van de verordening, juncto artikel 11 bis van de toepassingsverordening;

   • artikel 14, lid 2, onder b), van artikel 14, lid 3, van artikel 14 bis, leden 2 tot en met 4, van artikel 14 quater, onder a), en bij overeenkomsten volgens artikel 17 van de verordening, juncto artikel 12 bis van de toepassingsverordening:

    1. bij de ziekteverzekering aangesloten personen:

     het orgaan waarbij zij voor deze verzekering zijn aangesloten en de douaneautoriteiten met betrekking tot de controles;

    2. niet bij de ziekteverzekering aangesloten personen:

     • voor werknemers:

      Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Verzekeringsinstelling voor werknemers), Berlijn, en de douaneautoriteiten met betrekking tot de controles;

     • voor arbeiders:

      het bevoegde pensioenverzekeringsorgaan voor arbeiders en de douaneautoriteiten met betrekking tot de controles.”.

 3. Rubriek „G. SPANJE” wordt vervangen door:

  1. Voor de toepassing van artikel 17 van de verordening in individuele gevallen en van artikel 6, lid 1 (met uitzondering van de bijzondere overeenkomst tussen de zeelieden en het Sociaal Instituut voor zeelieden (Instituto Social de la Marina)), van artikel 11, lid 1, van artikel 11 bis, van artikel 12 bis, van artikel 13, leden 2 en 3, en van artikel 14, leden 1, 2 en 3 en van artikel 109 van de toepassingsverordening:

   Tesorería General de la Seguridad Social (Algemene Kas van de sociale zekerheid) Madrid.

  2. Voor de toepassing van artikel 102, lid 2 (behalve wat zeelieden en werkloosheidsuitkeringen betreft), artikel 110 (behalve wat zeelieden betreft) en artikel 113, lid 2, van de toepassingsverordening:

   Instituto Nacional de la Seguridad Social (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), Madrid.

  3. Voor de toepassing van artikel 102, lid 2 (behalve wat zeelieden en werkloosheidsuitkeringen betreft) en artikel 110 van de toepassingsverordening:

   Instituto Social de la Marina (Sociaal Instituut voor zeelieden), Madrid.

  4. Voor de toepassing van artikel 38, lid 1, artikel 70, lid 1, artikel 85, lid 2, en artikel 86, lid 2, van de toepassingsverordening, behalve wat zeelieden betreft, en voor de toepassing van de twee laatstgenoemde artikelen, behalve wat personen in het bijzonder stelsel voor militairen betreft:

   Direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Provinciale directies van het Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid).

  5. Voor de toepassing van artikel 6, lid 1 (Bijzondere Overeenkomst voor zeelieden), artikel 38, lid 1 (wat zeelieden betreft), artikel 70, lid 1, artikel 80, lid 2, artikel 81, artikel 82, lid 2, artikel 85, lid 2, artikel 86, lid 2, van de toepassingsverordening:

   Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Provinciale directies van het Sociaal Instituut voor zeelieden).

  6. Voor de toepassing van artikel 102, lid 2, wat werkloosheidsuitkeringen betreft:

   Servicio Público de Empleo Estatal (Overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling), INEM, Madrid.

  7. Voor de toepassing van artikel 80, lid 2, artikel 81 en artikel 82, lid 2, van de toepassingsverordening wat de werkloosheidsuitkeringen betreft, met uitzondering van zeelieden:

   Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (Provinciale directies van de Overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling), INEM, Madrid.

  8. Voor de toepassing van artikel 85, lid 2, en artikel 86, lid 2, van de toepassingsverordening met betrekking tot gezinsbijslagen voor personen in het bijzonder stelsel voor militairen:

   Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa (directoraat-generaal Personeel, ministerie van Defensie), Madrid.

  9. Bijzonder stelsel voor ambtenaren: voor de toepassing van artikel 14 sexies, artikel 14 septies en artikel 17 van de verordening en artikel 12 bis van de toepassingsverordening:

   Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (Algemene mutualiteit voor ambtenaren, centrale dienst), Madrid.

  10. Bijzonder stelsel voor militairen: voor de toepassing van artikel 14 sexies, artikel 14 septies en artikel 17 van de verordening en artikel 12 bis van de toepassingsverordening:

   Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Sociale dienst van de Strijdkrachten), Madrid.

  11. Bijzonder stelsel voor de ambtenaren van Justitie: Voor de toepassing van artikel 14 sexies, artikel 14 septies en artikel 17 van de verordening en artikel 12 bis van de toepassingsverordening:

   Mutualidad General Judicial (Algemene mutualiteit van Justitie), Madrid.”.

 4. Rubriek „J. ITALIË” wordt als volgt gewijzigd:

  1. punt 1 wordt vervangen door:

   1. Voor de toepassing van artikel 6, lid 1, van de toepassingsverordening:

    Ministero del lavoro e delle politiche sociale (ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid), Rome.”;

  2. punt 3 wordt vervangen door:

   1. Voor de toepassing van artikel 11 bis en artikel 12 van de toepassingsverordening:

    • voor artsen:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor artsen);

    • voor apothekers:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor apothekers);

    • voor dierenartsen:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor dierenartsen);

    • voor verpleegkundigen, verpleeghulpen en kinderverzorg(st)ers:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor verpleegkundigen, verpleeghulpen en kinderverzorg(st)ers);

    • voor handelsagenten en vertegenwoordigers:

     Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Nationaal Bureau voor bijstand voor handelsagenten en vertegenwoordigers);

    • voor biologen:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor biologen);

    • voor bedrijfsdeskundigen:

     Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor bedrijfskundigen);

    • voor psychologen:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor psychologen);

    • voor journalisten:

     Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani „G. Amendola” (National Instituut voor voorzieningen voor Italiaanse journalisten „G. Amendola”);

    • voor verzekeringsdeskundigen, chemici, land- en bosbouwdeskundigen en geologen:

     Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor verzekeringsdeskundigen, chemici, landbouw- en bosbouwdeskundigen en geologen);

    • voor landbouwtechnici en -wetenschappers:

     Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Nationaal Bureau voor voorzieningen voor specialisten en werknemers in de landbouw);

    • voor ingenieurs en architecten:

     Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti (Nationaal Fonds voor voorzieningen voor ingenieurs en architecten);

    • voor landmeters:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Nationaal Fonds voor voorzieningen en bijstand voor landmeters);

    • voor advocaten en procureurs:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Nationaal Fonds voor voorzieningen en bijstand voor de advocatuur);

    • voor economen:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dotori commercialisti (Nationaal Fonds voor voorzieningen en bijstand voor economen);

    • voor accountants:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Nationaal Fonds voor voorzieningen en bijstand voor accountants);

    • voor arbeidsconsulenten:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor arbeidsconsulenten);

    • voor notarissen:

     Cassa nazionale notariato (Nationaal Fonds voor notarissen);

    • voor douane-expediteurs:

     Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (Fonds voor voorzieningen voor douane-expediteurs).”.

 5. Rubriek „K. CYPRUS” wordt vervangen door:

  1. Voor de toepassing van artikel 14 quater, artikel 14 quinquies, lid 3, en artikel 17 van de verordening en artikel 6, lid 1, artikel 10 ter, artikel 11, lid 1, artikel 11 bis, lid 1, artikel 12 bis, artikel 13, leden 2 en 3, artikel 14, leden 1, 2 en 3, artikel 38, lid 1, artikel 70, lid 1, artikel 80, lid 2, artikel 81, artikel 82, lid 2, artikel 85, lid 2, artikel 86, lid 2, artikel 91, lid 2, en artikel 109 van de toepassingsverordening:

   • Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (departement Sociale verzekering, ministerie van Arbeid en Sociale Verzekering, Nicosia);

   • Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (dienst Bijslagen en verstrekkingen, ministerie van Financiën, Nicosia).

  2. Voor de toepassing van artikel 8, artikel 102, lid 2, en artikel 110 van de toepassingsverordening (voor uitkeringen):

   • Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (departement Sociale verzekering, ministerie van Arbeid en Sociale Verzekering, Nicosia);

   • Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (dienst Bijslagen en verstrekkingen, ministerie van Financiën, Nicosia).

  3. Voor de toepassing van artikel 8, artikel 102, lid 2, artikel 110 en artikel 113, lid 2, van de toepassingsverordening (voor verstrekkingen) en de artikelen 36 en 63 van de verordening:

   • Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (ministerie van Volksgezondheid, Nicosia).”.

 6. Rubriek „L. LETLAND” wordt vervangen door:

  Voor de toepassing van:

  1. Artikel 14, lid 1, artikel 14 bis, leden 1 en 4, artikel 14 ter, lid 1, artikel 14 quinquies, lid 3, en artikel 17 van de verordening:

   Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Overheidsbureau sociale verzekering, Riga);

  2. artikel 10 ter, artikel 11, lid 1, artikel 11 bis, lid 1, artikel 13, leden 2 en 3, artikel 14, leden 1, 2 en 3, artikel 82, lid 2, en artikel 109 van de toepassingsverordening:

   Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Overheidsbureau sociale verzekering, Riga);

  3. artikel 102, lid 2, van de toepassingsverordening (met betrekking tot de artikelen 36 en 63 van de verordening):

   Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Bureau voor de openbare verplichte ziekteverzekering, Riga);

  4. artikel 70, lid 2, van de verordening:

   Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Overheidsbureau sociale verzekering, Riga).”.

 7. Rubriek „Q. NEDERLAND” wordt als volgt gewijzigd:

  Punt 2 wordt geschrapt. Het huidige punt 3 wordt punt 2 en het huidige punt 4 wordt punt 3.

 8. Rubriek „Q. POLEN” wordt als volgt gewijzigd:

  1. punt 3 wordt vervangen door:

   1. Voor de toepassing van artikel 6, lid 1, artikel 10 ter, artikel 13, leden 2 en 3, artikel 14 en artikel 109 van de toepassingsverordening:

    1. verstrekkingen:

     Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa (Nationaal Gezondheidsfonds, Warschau);

    2. uitkeringen:

     1. voor werknemers en zelfstandigen, met uitzondering van zelfstandige landbouwers:

      plaatselijke bureaus van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) met territoriale bevoegdheid voor de officiële zetel van de werkgever van de verzekerde;

     2. voor zelfstandige landbouwers:

      regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw — KRUS) met territoriale bevoegdheid voor de plaats waar de landbouwer verzekerd is.”;

  2. het volgende nieuwe punt 13 wordt toegevoegd:

   1. Voor de toepassing van artikel 109 van de toepassingsverordening:

    plaatselijke bureaus van de Socialeverzekeringsinstelling (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) met territoriale bevoegdheid voor de officiële zetel van de werkgever van de verzekerde.”.

 9. Rubriek „V. SLOWAKIJE” wordt als volgt gewijzigd:

  Punt 12 wordt vervangen door:

  1. Voor de toepassing van artikel 102, lid 2, van de toepassingsverordening:

   1. voor vergoedingen als bedoeld in de artikelen 36 en 63 van de verordening:

    Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Toezichtsorgaan voor de gezondheidszorg), Bratislava;

   2. voor vergoedingen als bedoeld in artikel 70 van de verordening:

    Sociálna poisťovňa (dienst Sociale zekerheid), Bratislava.”.

 10. Rubriek „X. ZWEDEN” wordt als volgt gewijzigd:

  Punt 7 wordt vervangen door:

  1. Voor de toepassing van artikel 102, lid 2 van de toepassingsverordening:

   1. Försäkringskassan (Nationale dienst voor Sociale zekerheid);

   2. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Inspectie werkloosheidsverzekering).”.