Home

Verordening (EG) nr. 463/2006 van de Commissie van 21 maart 2006 houdende afwijking, voor 2006, van Verordening (EG) nr. 596/2004 en Verordening (EG) nr. 633/2004, met betrekking tot de data voor de afgifte van de uitvoercertificaten in de sectoren eieren en slachtpluimvee

Verordening (EG) nr. 463/2006 van de Commissie van 21 maart 2006 houdende afwijking, voor 2006, van Verordening (EG) nr. 596/2004 en Verordening (EG) nr. 633/2004, met betrekking tot de data voor de afgifte van de uitvoercertificaten in de sectoren eieren en slachtpluimvee

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren(1), en met name op artikel 3, lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee(2), en met name op artikel 3, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Krachtens artikel 3, lid 3, van de Verordeningen (EG) nr. 596/2004(3) en (EG) nr. 633/2004(4) van de Commissie, waarin de uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten voor respectievelijk de sector eieren en de sector slachtpluimvee zijn vastgesteld, worden de uitvoercertificaten afgegeven op de eerste woensdag na de week waarin de certificaataanvragen zijn ingediend, voorzover intussen door de Commissie geen bijzondere maatregel is getroffen.

  2. Gezien de feestdagen in 2006 en de onregelmatige publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie in die perioden, is de tijd tussen de dag waarop de aanvragen worden ingediend, en die waarop de certificaten worden afgegeven, te krap om de markt goed te kunnen beheren. Die tijdspanne moet derhalve worden verlengd.

  3. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor eieren en slachtpluimvee,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 596/2004 en artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 633/2004 worden, met betrekking tot het jaar 2006, de certificaten afgegeven op de in de bijlage bij de onderhavige verordening vastgestelde data.

Deze afwijking geldt voorzover vóór die afgiftedata geen bijzondere maatregel in de zin van artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 596/2004 en artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 633/2004 is getroffen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2006.

Voor de Commissie

Mariann Fischer Boel

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Perioden voor de indiening van certificaataanvragen

Data voor afgifte

Van 10 tot en met 14 april 2006

20 april 2006

Van 24 tot en met 28 april 2006

4 mei 2006

Van 1 tot en met 5 mei 2006

11 mei 2006

Van 29 mei 2006 tot en met 2 juni 2006

8 juni 2006

Van 7 tot en met 11 augustus 2006

17 augustus 2006

Van 23 tot en met 27 oktober 2006

3 november 2006

Van 18 tot en met 22 december 2006

28 december 2006

Van 25 tot en met 29 december 2006

5 januari 2007