Home

Verordening (EG) nr. 545/2006 van de Commissie van 31 maart 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1464/2004 wat betreft de toelatingsvoorwaarden voor het toevoegingsmiddel Monteban van de groep „coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” in diervoeders (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) nr. 545/2006 van de Commissie van 31 maart 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1464/2004 wat betreft de toelatingsvoorwaarden voor het toevoegingsmiddel Monteban van de groep „coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” in diervoeders (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding(1), en met name op artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Voor het toevoegingsmiddel narasin (Monteban, Monteban G 100) van de groep „coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” is onder bepaalde voorwaarden overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG van de Raad(2) een vergunning verleend. Bij Verordening (EG) nr. 1464/2004 van de Commissie(3) is voor het gebruik van dat toevoegingsmiddel voor mestkippen een vergunning voor tien jaar verleend die is gebonden aan de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen. Het toevoegingsmiddel werd op grond van artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 als bestaand product aangemeld. Aangezien alle krachtens die bepaling vereiste informatie werd ingediend, is het toevoegingsmiddel in het Communautair Repertorium van toevoegingsmiddelen voor diervoeding opgenomen.

 2. Verordening (EG) nr. 1831/2003 biedt de mogelijkheid om de vergunning voor een toevoegingsmiddel te wijzigen ingevolge een verzoek van de vergunninghouder en een advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (hierna „de Autoriteit” genoemd).

 3. In haar advies van 27 juli 2004 stelde de Autoriteit voor, een maximumgehalte aan residuen (hierna „MRL” genoemd) van 50 μg/kg voor al het natte weefsel van mestkippen vast te stellen en bijgevolg werd een wachttijd van één dag vóór het slachten toereikend geacht. Het kan nodig zijn het in de bijlage bij deze verordening vermelde maximumgehalte aan residuen te herzien in het licht van de resultaten van beoordelingen door het Europees Geneesmiddelenbureau betreffende de werkzame stof.

 4. De houder van de vergunning voor het toevoegingsmiddel narasin (Monteban, Monteban G 100) stelde voor, de voorwaarden van de vergunning te wijzigen en diende daartoe bij de Commissie een aanvraag in met het verzoek het door de Autoriteit geadviseerde MRL toe te passen.

 5. Verordening (EG) nr. 1464/2004 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 6. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1464/2004 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 maart 2006.

Voor de Commissie

Markos Kyprianou

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Registratienummer van het toevoegingsmiddel

Naam en registratienummer van de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van het toevoegingsmiddel

Toevoegingsmiddel

(handelsnaam)

Samenstelling, chemische formule, beschrijving

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimum

Maximum

Overige bepalingen

Duur van de vergunning

Maximumgehalte aan residuen in de desbetreffende levensmiddelen van dierlijke oorsprong van de diersoort of -categorie in kwestie

mg werkzame stof/kg volledig diervoeder

Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen

„E 765

Eli Lilly and Company Limited

Narasin 100 g/kg

(Monteban, Monteban G 100)

 • Samenstelling toevoegingsmiddel

  • Narasin: 100 g activiteit/kg

  • sojaolie of minerale olie: 10-30 g/kg

  • vermiculiet: 0-20 g/kg

  • gemalen sojabonen of rijstdoppen qs 1 kg

 • Werkzame stof

  • Narasin, C43H72O11

  • CAS-nummer: 55134-13-9

  • monocarbonzuurpolyether geproduceerd door Streptomyces aureofaciens (NRRL 8092), in korrelvorm

  • Narasin A-activiteit: ≥ 90 %

Mestkippen

60

70

Toediening verboden vanaf ten minste één dag vóór het slachten.

In de gebruiksaanwijzing vermelden:

 • „Gevaarlijk voor paardachtigen, kalkoenen en konijnen”

 • „Dit voeder bevat een ionofoor: mogelijke contra-indicatie: gelijktijdige toediening ervan met bepaalde andere geneeskrachtige stoffen (bv. tiamuline).”

21.8.2014

50 μg/kg voor al het natte weefsel van mestkippen”