Home

Verordening (EG) nr. 677/2006 van de Commissie van 2 mei 2006 houdende toewijzing van uitvoercertificaten voor uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar de Dominicaanse Republiek in het kader van het in artikel 20 bis van Verordening (EG) nr. 174/1999 bedoelde contingent

Verordening (EG) nr. 677/2006 van de Commissie van 2 mei 2006 houdende toewijzing van uitvoercertificaten voor uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar de Dominicaanse Republiek in het kader van het in artikel 20 bis van Verordening (EG) nr. 174/1999 bedoelde contingent

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten(1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 174/1999 van de Commissie van 26 januari 1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten(2), en met name op artikel 20 bis, lid 11,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Artikel 20 bis van Verordening (EG) nr. 174/1999 bepaalt de procedure voor de toewijzing van certificaten voor de uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar de Dominicaanse Republiek in het kader van een door dit land geopend contingent. De aanvragen die voor het contingentjaar 2006/2007 zijn ingediend betreffen grotere hoeveelheden dan er beschikbaar zijn. Bijgevolg moeten toewijzingscoëfficiënten voor de aangevraagde hoeveelheden worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Op de hoeveelheden vermeld in de aanvoercertificaten die voor de in artikel 20 bis, lid 3, van Verordening (EG) nr. 174/1999 bedoelde producten zijn aangevraagd voor de periode van 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2007 worden de volgende toewijzingscoëfficiënten toegepast:

  • 0,621034 op de hoeveelheden van de aanvragen die zijn ingediend voor het in artikel 20 bis, lid 4, onder a), van Verordening (EG) nr. 174/1999 bedoelde gedeelte van het contingent,

  • 0,063817 op de hoeveelheden van de aanvragen die zijn ingediend voor het in artikel 20 bis, lid 4, onder b), van Verordening (EG) nr. 174/1999 bedoelde gedeelte van het contingent.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 3 mei 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 mei 2006.

Voor de Commissie

J. L. Demarty

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling