Home

Verordening (EG) nr. 975/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 581/2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor bepaalde soorten boter en van Verordening (EG) nr. 582/2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor mageremelkpoeder

Verordening (EG) nr. 975/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 581/2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor bepaalde soorten boter en van Verordening (EG) nr. 582/2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor mageremelkpoeder

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten(1), en met name op artikel 31, lid 3, onder b), en lid 14,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 581/2004 van de Commissie(2) en bij artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 582/2004 van de Commissie(3) zijn bepaalde bestemmingen uitgesloten van de toekenning van een uitvoerrestitutie.

  2. Bij Verordening (EG) nr. 786/2006 van de Commissie van 24 mei 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten(4) zijn Bulgarije en Roemenië met ingang van 25 mei 2006 toegevoegd aan de landen die in het kader van de groepen van bestemmingen L 20 en L 21 niet voor uitvoerrestituties in aanmerking komen. Daarom moeten Bulgarije en Roemenië worden uitgesloten van de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 581/2004 vastgestelde uitvoerrestituties en moet Roemenië worden uitgesloten van de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 582/2004 vastgestelde uitvoerrestituties.

  3. De Verordeningen (EG) nr. 581/2004 en (EG) nr. 582/2004 moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  4. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 581/2004 wordt de tweede alinea vervangen door:

„De in de eerste alinea bedoelde producten zijn bestemd voor uitvoer naar alle bestemmingen met uitzondering van Andorra, Bulgarije, Ceuta en Melilla, Gibraltar, Roemenië, de Verenigde Staten van Amerika en Vaticaanstad.”.

Artikel 2

In artikel 1 van Verordening (EG) nr. 582/2004 wordt lid 1 vervangen door:

„1.

Een permanente inschrijving wordt geopend voor de bepaling van de uitvoerrestitutie voor in sector 9 van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie(*) bedoelde mageremelkpoeder in zakken met een netto inhoud van ten minste 25 kg en met niet meer dan 0,5 gewichtspercenten toegevoegde melkvreemde bestanddelen van productcode ex 0402 10 19 9000, bestemd voor uitvoer naar alle bestemmingen met uitzondering van Andorra, Bulgarije, Ceuta en Melilla, Gibraltar, Roemenië, de Verenigde Staten van Amerika en Vaticaanstad.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 4 juli 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 juni 2006.

Voor de Commissie

Mariann Fischer Boel

Lid van de Commissie