Home

Verordening (EG) nr. 1157/2006 van de Commissie van 28 juli 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 188/2005 houdende bepalingen ter uitvoering van de steunregeling voor de sector vlees in de ultraperifere regio’s

Verordening (EG) nr. 1157/2006 van de Commissie van 28 juli 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 188/2005 houdende bepalingen ter uitvoering van de steunregeling voor de sector vlees in de ultraperifere regio’s

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1452/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse overzeese departementen, houdende wijziging van Richtlijn 72/462/EEG en houdende intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 525/77 en (EEG) nr. 3763/91 (Poseidom)(1), en met name op artikel 9, lid 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1453/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1600/92 (Poseima)(2), en met name op artikel 13, lid 3, en artikel 22, leden 4 en 10,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1454/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canarische Eilanden en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1601/92 (Poseican)(3), en met name op artikel 5, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij artikel 4 van Verordening (EG) nr. 188/2005 van de Commissie(4) is het jaarlijkse bedrag vastgesteld dat vanaf het kalenderjaar 2005 geldt voor de financiering van het in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1452/2001 bedoelde programma ter ondersteuning van traditionele activiteiten in de sector vlees in de Franse overzeese departementen.

  2. In artikel 9, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1452/2001 is bepaald dat de Commissie dat jaarlijkse bedrag binnen de grenzen van een in die alinea gedefinieerd maximum verhoogt om rekening te houden met de ontwikkeling van de plaatselijke productie.

  3. Gezien de overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 188/2005 vastgestelde ontwikkeling van de plaatselijke productie in de Franse overzeese departementen, moet het bij artikel 4 van die verordening vastgestelde jaarlijkse bedrag voor Frankrijk worden verhoogd met inachtneming van het in artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1452/2001 gedefinieerde maximum.

  4. Verordening (EG) nr. 188/2005 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  5. Omdat het betrokken steunprogramma van toepassing is sinds 1 januari 2006, moet ook de onderhavige verordening met ingang van die datum van toepassing zijn.

  6. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rechtstreekse betalingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 188/2005 wordt vervangen door:

Vanaf het kalenderjaar 2006 financiert de Gemeenschap het programma tot de volgende jaarlijkse bedragen (miljoen EUR):

Spanje7,00
Frankrijk14,255
Portugal16,91.”.

„Artikel 4 Financiering van het programma

Vanaf het kalenderjaar 2006 financiert de Gemeenschap het programma tot de volgende jaarlijkse bedragen (miljoen EUR):

Spanje7,00
Frankrijk14,255
Portugal16,91.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2006.

Voor de Commissie

Mariann Fischer Boel

Lid van de Commissie