Home

Verordening (EG) nr. 1340/2006 van de Commissie van 12 september 2006 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in augustus 2006 werden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 1233/2006

Verordening (EG) nr. 1340/2006 van de Commissie van 12 september 2006 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in augustus 2006 werden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 1233/2006

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1233/2006 van de Commissie van 16 augustus 2006 houdende de opening en wijze van beheer van een aan de Verenigde Staten van Amerika toegewezen tariefcontigent voor de invoer van varkensvlees(1), en met name op artikel 5, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De in de invoercertificaten voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2006 aangevraagde hoeveelheden zijn niet groter dan de beschikbare hoeveelheden en kunnen derhalve volledig worden ingewilligd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.

De op grond van Verordening (EG) nr. 1233/2006 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2006 worden ingewilligd voor de in de bijlage bij deze verordening aangegeven percentages.

2.

In de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2006 kunnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1233/2006 invoercertificaten worden aangevraagd tot de in de bijlage bij deze verordening aangegeven hoeveelheid.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 september 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 september 2006.

Voor de Commissie

Jean-Luc Demarty

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

BIJLAGE

Volgnummer

Percentage waarvoor de invoercertificaten worden ingewilligd voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2006

Totale beschikbare hoeveelheid voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2006

(in t)

09.4170

100

2 321,000