Home

Verordening (EG) nr. 1471/2006 van de Commissie van 4 oktober 2006 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

Verordening (EG) nr. 1471/2006 van de Commissie van 4 oktober 2006 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), en met name op artikel 13, lid 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1785/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt(2), en met name op artikel 14, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De restitutiebedragen welke met ingang van 29 september 2006 worden toegepast op de in de bijlage bedoelde producten, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen, zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1432/2006 van de Commissie(3).

  2. Toepassing van de regels en criteria welke zijn aangehaald in Verordening (EG) nr. 1432/2006 op de gegevens waarover de Commissie op het huidige tijdstip beschikt, geeft aanleiding tot wijziging van de op dit tijdstip geldende restituties in de zin als vermeld in de bijlage bij deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De restitutiebedragen die zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1432/2006 worden gewijzigd zoals in de bijlage van deze verordening aangegeven.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 oktober 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 oktober 2006.

Voor de Commissie

Günter Verheugen

Vicevoorzitter

BIJLAGERestituties die met ingang van 5 oktober 2006 van toepassing zijn op bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen(*)

GN-code

Omschrijving(1)

Restitutievoet per 100 kg basisproduct

Bij vaststelling vooraf van de restituties

Andere

(EUR/100 kg)

1001 10 00

Harde tarwe:

– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en 1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika

– in andere gevallen

1001 90 99

Zachte tarwe en mengkoren:

– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en 1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika

– in andere gevallen:

– – in geval van toepassing van artikel 15, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1043/2005(2)

– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208(3)

– – in andere gevallen

1002 00 00

Rogge

1003 00 90

Gerst:

– in geval van uitvoer van goederen van post 2208(3)

– in andere gevallen

1004 00 00

Haver

1005 90 00

Maïs, gebruikt in de vorm van:

– zetmeel:

– – in geval van toepassing van artikel 15, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1043/2005(2)

2,014

2,014

– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208(3)

– – in andere gevallen

2,267

2,267

– glucose, glucosestroop, maltodextrine, maltodextrinestroop van de GN-codes 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55(4):

– – in geval van toepassing van artikel 15, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1043/2005(2)

1,447

1,447

– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208(3)

– – in andere gevallen

1,700

1,700

– in geval van uitvoer van goederen van post 2208(3)

– andere (ook als zodanig)

2,267

2,267

Aardappelzetmeel van GN-code 1108 13 00 gelijkgesteld aan een verwerkingsproduct van maïs:

– in geval van toepassing van artikel 15, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1043/2005(2)

2,029

2,029

– in geval van uitvoer van goederen van post 2208(3)

– in andere gevallen

2,267

2,267

ex10 06 30

Volwitte rijst:

– rondkorrelig

– halflangkorrelig

– langkorrelig

1006 40 00

Breukrijst

1007 00 90

Graansorgho (m.u.v. hybriden, bestemd voor zaaidoeleinden)