Home

Besluit van de Europese Centrale Bank van 7 december 2007 houdende wijziging van Besluit ECB/2001/15 van 6 december 2001 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2007/19) (2008/21/EG)

Besluit van de Europese Centrale Bank van 7 december 2007 houdende wijziging van Besluit ECB/2001/15 van 6 december 2001 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2007/19) (2008/21/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 106, lid 1,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 16,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Ingevolge artikel 1 van Beschikking 2007/503/EG van de Raad van 10 juli 2007 overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Cyprus op 1 januari 2008(1) en ingevolge artikel 1 van Beschikking 2007/504/EG van de Raad van 10 juli 2007 overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Malta op 1 januari 2008(2) voldoen Cyprus en Malta aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van de euro en zullen de in artikel 4 van het Toetredingsverdrag(3) aan deze lidstaten verstrekte derogaties met ingang van 1 januari 2008 worden ingetrokken.

  2. Artikel 1, onder d), van Besluit ECB/2001/15 van 6 december 2001 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten(4) definieert de „verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten” onder verwijzing naar de bijlage bij dat besluit houdende de specificatie van de vanaf 1 januari 2007 toepasselijke verdeelsleutel. Aangezien Cyprus en Malta op 1 januari 2008 de euro zullen aannemen, dient Besluit ECB/2001/15 te worden gewijzigd, ten einde de met ingang van 1 januari 2008 toepasselijke verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten vast te stellen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1 Wijziging van Besluit ECB/2001/15

Besluit ECB/2001/15 wordt als volgt gewijzigd:

  1. De laatste zin van artikel 1, onder d) wordt als volgt vervangen:

    „De bijlage bij dit besluit legt de met ingang van 1 januari 2008 toepasselijke verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten vast.”.

  2. De bijlage bij Besluit ECB/2001/15 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2 Slotbepaling

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

Gedaan te Frankfurt am Main, 7 december 2007.

De president van de ECB

Jean-Claude Trichet

BIJLAGE

VERDEELSLEUTEL VOOR TOEDELING VAN BANKBILJETTEN VANAF 1 JANUARI 2008

Europese Centrale Bank

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,2615 %

Deutsche Bundesbank

27,0880 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,1730 %

Bank of Greece

2,3980 %

Banco de España

9,9660 %

Banque de France

18,9915 %

Banca d’Italia

16,5395 %

Central Bank of Cyprus

0,1650 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2080 %

Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0825 %

De Nederlandsche Bank

5,1395 %

Oesterreichische Nationalbank

2,6610 %

Banco de Portugal

2,2620 %

Banka Slovenije

0,4215 %

Suomen Pankki

1,6430 %

Totaal

100,0000 %