Home

Beschikking van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van herziene milieucriteria en de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en toezicht op de naleving voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan groeimedia (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 6962) (Voor de EER relevante tekst) (2007/64/EG)

Beschikking van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van herziene milieucriteria en de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en toezicht op de naleving voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan groeimedia (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 6962) (Voor de EER relevante tekst) (2007/64/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 inzake een herzien communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren(1), en met name op artikel 6, lid 1, tweede alinea,

Na raadpleging van het Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1980/2000 is een tijdig herzieningsonderzoek uitgevoerd van de milieucriteria en de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en toezicht op de naleving die zijn vastgesteld bij Beschikking 2001/688/EG(2) van de Commissie voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan bodemverbeteraars en groeimedia.

  2. Naar aanleiding van dit herzieningsonderzoek is de productgroep in twee aparte productgroepen gesplitst en dienovereenkomstig is commissie Beschikking 2006/799/EG(3) inzake bodemverbeteraars vastgesteld. Deze beschikking vervangt Beschikking 2001/688/EG voorzover deze betrekking heeft op bodemverbeteraars.

  3. Beschikking 2001/688/EG moet echter ook worden vervangen voorzover deze betrekking heeft op groeimedia.

  4. In het licht van de herziening dienen echter, teneinde rekening te houden met wetenschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de markt, de criteria en eisen inzake groeimedia, waarvan de geldigheidsduur op 28 augustus 2007 verstrijkt, te worden herzien.

  5. De herziene milieucriteria en eisen dienen gedurende een periode van vier jaar geldig te zijn.

  6. Er dient een overgangsperiode van niet meer dan achttien maanden te worden toegestaan voor producenten aan wier producten de milieukeur vóór 1 oktober 2006 is toegekend of die vóór die datum een aanvraag voor de toekenning daarvan hebben ingediend, zodat ze voldoende tijd hebben om hun producten zodanig aan te passen dat ze aan de herziene criteria en eisen voldoen.

  7. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1980/2000 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De productgroep „groeimedia” omvat materialen, met uitzondering van de bodem in situ, waarin planten worden geteeld.

Artikel 2

Om de communautaire milieukeur voor groeimedia te kunnen krijgen moet een product krachtens Verordening (EG) nr. 1980/2000 binnen de productgroep „groeimedia” vallen, zoals gedefinieerd in artikel 1, en aan de in de bijlage bij deze beschikking opgenomen milieucriteria voldoen.

Artikel 3

De milieuprestaties van de productgroep „groeimedia” worden beoordeeld aan de hand van de in de bijlage vermelde specifieke milieucriteria.

Artikel 4

Voor administratieve doeleinden wordt aan de productgroep „groeimedia” het codenummer „029” toegekend.

Artikel 5

Artikel 6

BIJLAGEKADER