Home

Besluit van de Raad van 12 februari 2007 tot vaststelling van het specifieke programma „Preventie en de bestrijding van criminaliteit” voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het Algemene programma „Veiligheid en bescherming van de vrijheden” (2007/125/JBZ)

Besluit van de Raad van 12 februari 2007 tot vaststelling van het specifieke programma „Preventie en de bestrijding van criminaliteit” voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het Algemene programma „Veiligheid en bescherming van de vrijheden” (2007/125/JBZ)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op de artikelen 30 en 31 en artikel 34, lid 2, onder c),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Het doel van de Unie de burgers in een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht een hoog niveau van zekerheid te verschaffen zal, zoals is vastgesteld in artikel 2, vierde streepje, en artikel 29 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, worden verwezenlijkt door het voorkomen en bestrijden van al dan niet georganiseerde criminaliteit.

 2. Teneinde de vrijheid en de veiligheid van onze burgers en onze samenleving te beschermen tegen criminele activiteiten, moet de Unie de nodige maatregelen nemen om alle vormen van criminaliteit op doeltreffende en afdoende wijze te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en te vervolgen, in het bijzonder in gevallen waarin er sprake is van een grensoverschrijdend element.

 3. Voortbouwend op de conclusies van de Europese Raad van Tampere van oktober 1999 heeft de Europese Raad door het Haagse Programma van november 2004(2), de verklaringen betreffende terrorisme van september 2001 en maart 2004 en de Europese strategie inzake drugsbestrijding van december 2004 opnieuw het prioritaire karakter bevestigd van de ontwikkeling van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — en in het bijzonder van de bescherming van de burgers tegen uiteenlopende criminele activiteiten door middel van de voorkoming en bestrijding van criminaliteit.

 4. Om expertise te verschaffen bij de ontwikkeling van de diverse aspecten van criminaliteitspreventie in de Europese Unie en de acties ter voorkoming van criminaliteit op lokaal en nationaal vlak te ondersteunen, is bij Besluit 2001/427/JBZ van de Raad(3) van 28 mei 2001 het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie opgericht.

 5. Het kaderprogramma betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (AGIS), dat is vastgesteld bij Besluit 2002/630/JBZ van de Raad van 22 juli 2002 tot vaststelling van een kaderprogramma betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (AGIS)(4), heeft aanzienlijk bijgedragen tot de versterking van de samenwerking tussen de politie en andere rechtshandhavingsinstanties en het gerechtelijk apparaat in de lidstaten en tot de verbetering van het wederzijdse begrip tussen en het wederzijdse vertrouwen in hun politiële, justitiële, juridische en administratieve stelsels.

 6. Het is nodig en aangewezen om de mogelijkheden tot financiering van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit uit te breiden en de nadere regelingen met het oog op een grotere doeltreffendheid, kosteneffectiviteit en transparantie te herzien.

 7. Doel van dit kaderprogramma is de effectieve steun aan, alsook de bescherming van de belangen van, de getuigen van criminaliteit te vergemakkelijken. In het programma wordt tevens het belang van de bescherming van slachtoffers van criminaliteit beklemtoond. Om aan te tonen dat de steun aan slachtoffers een prioriteit is, wordt in het specifieke programma „Strafrecht” de klemtoon gelegd op de sociale en juridische bijstand aan slachtoffers.

 8. Acties van de Commissie en transnationale projecten blijven belangrijk om tot een nauwere en betere samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten te komen. Bovendien is het nuttig en aangewezen projecten in de lidstaten te ondersteunen voor zover deze nuttige ervaring en kennis kunnen opleveren voor aanvullende acties op het niveau van de Unie.

 9. Aangezien criminaliteit zich niet door grenzen laat tegenhouden, is het aangewezen derde landen en internationale organisaties toe te staan deel te nemen aan transnationale projecten.

 10. Er moet worden gezorgd voor complementariteit met andere programma's van de Unie en de Gemeenschap, zoals het zevende kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie, het solidariteitsfonds van de Europese Unie, het financiële instrument voor civiele bescherming alsmede de structuurfondsen.

 11. Daar de doelstellingen van dit besluit, namelijk de voorkoming en de bestrijding van georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit, niet voldoende door de lidstaten alleen kunnen worden verwezenlijkt en derhalve wegens de omvang en de gevolgen van het programma beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap maatregelen nemen overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap neergelegde subsidiariteitsbeginsel, dat op de Unie van toepassing is krachtens artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

 12. Overeenkomstig artikel 41, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie worden de beleidsuitgaven op het gebied van titel VI uit de algemene begroting van de Europese Unie gefinancierd.

 13. De uitgaven voor het programma mogen het in rubriek 3 van het financiële kader aangegeven plafond niet overschrijden. Bij de omschrijving van het programma moet blijk worden gegeven van flexibiliteit om eventuele wijzigingen in overwogen acties mogelijk te maken, teneinde in te spelen op de evolutie van de behoeften in de loop van de periode 2007-2013. Het besluit dient derhalve te worden beperkt tot de algemene omschrijving van overwogen acties en de op elk daarvan betrekking hebbende administratieve en financiële regelingen.

 14. De voor de uitvoering van dit besluit vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit vastgestelde procedures met behulp van een comité.

 15. Tevens moeten passende maatregelen worden getroffen om onregelmatigheden en fraude te voorkomen en moeten de nodige stappen worden gezet om verloren gegane, ten onrechte betaalde of verkeerd bestede middelen terug te vorderen overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen(5), Verordening (EG, Euratom) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd(6),en Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)(7).

 16. Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(8) en Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie(9) tot vaststelling van uitvoeringvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002, die de financiële belangen van de Europese Gemeenschap beschermen, zijn van toepassing, waarbij moet worden gestreefd naar eenvoud en samenhang bij de keuze van de begrotingsinstrumenten, beperking van het aantal gevallen waarin de Commissie rechtstreeks verantwoordelijk is voor de uitvoering en het beheer van de begrotingsinstrumenten, en evenredigheid tussen de hoogte van de middelen en de administratieve lasten voor de besteding ervan.

 17. Het is dienstig Besluit 2002/630/JBZ met ingang van 1 januari 2007 door dit besluit en door het besluit tot vaststelling van het programma „Strafrecht” te vervangen.

 18. Teneinde de doeltreffende en tijdige uitvoering van het programma te verzekeren, is dit besluit met ingang van 1 januari 2007 van toepassing,

BESLUIT:

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.

Bij dit besluit wordt het specifieke programma betreffende „Preventie en bestrijding van criminaliteit” (hierna „het programma” genoemd) vastgesteld als onderdeel van het algemene programma „Veiligheid en bescherming van de vrijheden”, om bij te dragen tot de versterking van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.

2.

Het programma bestrijkt de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013.

Artikel 2 Algemene doelstellingen

1.

Dit programma draagt bij tot een hoog niveau van zekerheid voor de burgers door het voorkomen en bestrijden van al dan niet georganiseerde criminaliteit, met name terrorisme, mensenhandel en misdrijven tegen kinderen, illegale drugshandel en illegale wapenhandel, corruptie en fraude.

2.

Zonder afbreuk te doen aan de doelstellingen en bevoegdheden van de Europese Gemeenschap, dragen de algemene doelstellingen van het programma bij tot de ontwikkeling van beleidsinitiatieven van de Unie en van de Gemeenschap.

Artikel 3 Thema's en specifieke doelstellingen

1.

Het programma is opgebouwd rond vier thema's:

 1. misdaadpreventie en criminologie,

 2. rechtshandhaving,

 3. bescherming van en steun aan getuigen,

 4. bescherming van slachtoffers.

2.

Het programma draagt in het kader van de algemene doelstellingen bij aan de volgende specifieke doelstellingen:

 1. het aanmoedigen, bevorderen en ontwikkelen van de horizontale methoden en instrumenten die nodig zijn voor een strategische preventie en bestrijding van criminaliteit en voor het waarborgen van veiligheid en openbare orde, zoals de werkzaamheden van het netwerk inzake criminaliteitspreventie van de Europese Unie, partnerschappen tussen de overheid en de particuliere sector, optimale praktijken ter voorkoming van criminaliteit, vergelijkbare statistieken, toegepaste criminologie en een strengere aanpak van jeugdige delinquenten;

 2. het bevorderen en versterken van de onderlinge afstemming, samenwerking en kennis onder rechtshandhavingsinstanties, andere nationale autoriteiten en betrokken organen op EU-niveau met betrekking tot de prioriteiten die door de Raad zijn vastgesteld, met name die welke door Europol zijn genoemd in haar dreigingsevaluatie voor georganiseerde criminaliteit;

 3. het bevorderen en ontwikkelen van optimale methoden voor het beschermen en ondersteunen van getuigen; en

 4. het bevorderen en ontwikkelen van optimale methoden voor de bescherming van slachtoffers van criminaliteit.

3.

Het programma heeft geen betrekking op justitiële samenwerking. Het kan echter betrekking hebben op acties die ten doel hebben de samenwerking tussen gerechtelijke autoriteiten en rechtshandhavingsautoriteiten te stimuleren.

Artikel 4 In aanmerking komende acties

1.

Met het oog op de verwezenlijking van de in de artikelen 2 en 3 aangegeven algemene en specifieke doelstellingen kunnen in het kader van het programma onder de in het jaarlijkse werkprogramma vastgestelde voorwaarden de volgende soorten acties worden ondersteund:

 1. door de Commissie opgezette en beheerde projecten met een Europese dimensie;

 2. transnationale projecten waarbij partners betrokken zijn uit ten minste twee lidstaten of uit ten minste één lidstaat en één land dat een toetredende staat of een kandidaat-lidstaat kan zijn;

 3. nationale projecten in de lidstaten die

  1. dienen ter voorbereiding van transnationale projecten en/of maatregelen van de Unie („starter-maatregelen”);

  2. dienen ter aanvulling van transnationale projecten en/of maatregelen van de Unie („aanvullende maatregelen”);

  3. bijdragen tot de ontwikkeling van innoverende methoden en/of technieken die eventueel kunnen worden overgedragen naar acties op communautair niveau of nationale projecten in het kader waarvan dergelijke methoden of technieken worden ontwikkeld teneinde deze over te dragen naar andere lidstaten en/of naar een ander land dat een toetredende staat of een kandidaat-lidstaat kan zijn;

 4. exploitatiesubsidies voor niet-gouvernementele organisaties die op non-profitbasis doelstellingen van dit programma nastreven op Europees niveau.

2.

Er kan met name financiële steun worden verleend voor:

 1. acties ter verbetering van de operationele samenwerking en coördinatie (versterking van de netwerkvorming, van het wederzijds vertrouwen en begrip, uitwisseling en verspreiding van informatie, ervaringen en optimale praktijken);

 2. analyse-, toezicht- en evaluatieactiviteiten;

 3. ontwikkeling en overdracht van technologie en methodologie;

 4. opleiding, uitwisseling van personeel en deskundigen; en

 5. bewustmakings- en verspreidingsactiviteiten.

Artikel 5 Toegang tot het programma

Artikel 6 Financieringsvormen

Artikel 7 Uitvoeringsmaatregelen

Artikel 8 Comité

Artikel 9 Raadplegingsprocedure

Artikel 10 Beheersprocedure

Artikel 11 Complementariteit

Artikel 12 Begrotingsmiddelen

Artikel 13 Toezicht

Artikel 14 Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap

Artikel 15 Toetsing

Artikel 16 Bekendmaking van projecten

Artikel 17 Overgangsbepalingen

Artikel 18 Datum waarop het besluit van kracht wordt en toegepast wordt