Home

Beschikking van de Commissie van 6 december 2006 betreffende de door België ten uitvoer gelegde steunregeling voor onderzoek en ontwikkeling in de luchtvaartindustrie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 5792) (Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2007/199/EG)

Beschikking van de Commissie van 6 december 2006 betreffende de door België ten uitvoer gelegde steunregeling voor onderzoek en ontwikkeling in de luchtvaartindustrie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 5792) (Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2007/199/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 88, lid 2, eerste alinea,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name op artikel 62, lid 1, onder a),

Gelet op Verordening (EG) nr. 659/1999 van 22 maart 1999 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag(1), en met name op artikel 7,

Gelet op het besluit van 22 juni 2006(2) waarbij de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, met betrekking tot steunmaatregel C 27/2006 (ex NN 22/2004) heeft ingeleid,

Nadat zij de betrokkenen heeft uitgenodigd hun opmerkingen overeenkomstig genoemd artikel bekend te maken,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

  Artikel 1

  De steun die door België in het kader van de steunregeling voor onderzoek en ontwikkeling in de luchtvaartindustrie ten behoeve van leveranciers van uitrustingen en motorenfabrikanten ten uitvoer is gelegd, is onder de in artikel 2 bedoelde voorwaarden verenigbaar met de gemeenschappelijke markt.

  Artikel 2

  België eist van de begunstigden van de in artikel 1 bedoelde steunregeling, dat zij de uitgekeerde voorschotten terugbetalen volgens één van de twee in de overwegingen (28) tot en met (36) beschreven methoden.

  Daartoe wijzigt België vóór 31 december 2006 de overeenkomsten die haar verbinden met de begunstigden van de in artikel 1 bedoelde steunregeling volgens de op 23 november 2006 door de Belgische autoriteiten aan de Commissie toegezonden modelovereenkomsten, die de nieuwe terugbetalingsvoorwaarden omvatten die in de overwegingen (28) tot en met (36) zijn beschreven.

  De gewijzigde en ondertekende overeenkomsten worden vóór 31 december 2006 aan de Commissie toegezonden.

  Artikel 3

  België deelt de Commissie binnen twee maanden vanaf de kennisgeving van deze beschikking mee welke maatregelen het heeft genomen om aan de beschikking te voldoen.

  Artikel 4

  Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België.