Home

Beschikking van de Commissie van 8 mei 2007 waarbij aan de lidstaten toestemming wordt verleend om de geldigheidsduur van de voorlopige toelatingen voor de nieuwe werkzame stoffen benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothioconazole, spirodiclofen, spiromesifen en sulfurylfluoride te verlengen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1929) (Voor de EER relevante tekst) (2007/333/EG)

Beschikking van de Commissie van 8 mei 2007 waarbij aan de lidstaten toestemming wordt verleend om de geldigheidsduur van de voorlopige toelatingen voor de nieuwe werkzame stoffen benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothioconazole, spirodiclofen, spiromesifen en sulfurylfluoride te verlengen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1929) (Voor de EER relevante tekst) (2007/333/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen(1), en met name op artikel 8, lid 1, vierde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG heeft Portugal in februari 1994 van Isagro een aanvraag ontvangen voor de opname van de werkzame stof benalaxyl-M in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. Bij Beschikking 2003/35/EG van de Commissie(2) is bevestigd dat het dossier volledig is en geacht wordt in beginsel te voldoen aan de voorschriften inzake gegevens en informatie van de bijlagen II en III bij die richtlijn.

 2. In maart 2002 ontving het Verenigd Koninkrijk een aanvraag van Bayer CropScience met betrekking tot fluoxastrobin. Bij Beschikking 2003/35/EG is bevestigd dat het dossier volledig is en geacht wordt in beginsel te voldoen aan de voorschriften inzake gegevens en informatie van de bijlagen II en III bij die richtlijn.

 3. In maart 2002 ontving het Verenigd Koninkrijk een aanvraag van Bayer CropScience met betrekking tot prothioconazole. Bij Beschikking 2003/35/EG is bevestigd dat het dossier volledig is en geacht wordt in beginsel te voldoen aan de voorschriften inzake gegevens en informatie van de bijlagen II en III bij die richtlijn.

 4. In augustus 2001 ontving Nederland van Bayer AG een aanvraag betreffende spirodiclofen. Bij Beschikking 2002/593/EG van de Commissie(3) is bevestigd dat het dossier volledig is en geacht wordt in beginsel te voldoen aan de voorschriften inzake gegevens en informatie van de bijlagen II en III bij die richtlijn.

 5. In april 2002 ontving het Verenigd Koninkrijk een aanvraag van Bayer AG met betrekking tot spiromesifen. Bij Beschikking 2003/105/EG van de Commissie(4) is bevestigd dat het dossier volledig is en geacht wordt in beginsel te voldoen aan de voorschriften inzake gegevens en informatie van de bijlagen II en III bij die richtlijn.

 6. In juli 2002 ontving het Verenigd Koninkrijk een aanvraag van Dow AgroSciences Ltd betreffende sulfurylfluoride. Bij Beschikking 2003/305/EG van de Commissie(5), in de Engelstalige versie waarvan de term „sulphuryl fluoride” werd gebruikt, is bevestigd dat het dossier volledig is en geacht wordt in beginsel te voldoen aan de voorschriften inzake gegevens en informatie van de bijlagen II en III bij die richtlijn.

 7. De bevestiging dat de dossiers volledig zijn, was nodig om deze grondig te kunnen onderzoeken en om de lidstaten de mogelijkheid te geven gewasbeschermingsmiddelen die de betrokken werkzame stoffen bevatten, voorlopig toe te laten voor een periode van ten hoogste drie jaar, met inachtneming van de voorwaarden van artikel 8, lid 1, van Richtlijn 91/414/EEG en met name de voorwaarde dat de werkzame stoffen en het gewasbeschermingsmiddel worden onderworpen aan een gedetailleerde evaluatie aan de hand van de voorschriften van de richtlijn.

 8. De uitwerking van deze werkzame stoffen op de gezondheid van de mens en het milieueffect ervan zijn overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Richtlijn 91/414/EEG beoordeeld voor de door de aanvrager voorgestelde toepassingen. De rapporterende lidstaten dienden de ontwerp-beoordelingsverslagen bij de Commissie in op 4 december 2003 (benalaxyl-M), 14 oktober 2003 (fluoxastrobin), 20 oktober 2004 (prothioconazole), 18 mei 2004 (spirodiclofen), 16 april 2004 (spiromesifen) en 9 november 2004 (sulfurylfluoride).

 9. Nadat de rapporterende lidstaten de ontwerp-beoordelingsverslagen hadden ingediend, bleek het nodig de aanvragers om aanvullende informatie te vragen en moesten de rapporterende lidstaten deze informatie bestuderen en beoordelen. Daardoor is het onderzoek van de dossiers nog aan de gang en kan de evaluatie niet binnen de bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde termijn worden afgerond.

 10. Aangezien de evaluatie tot nu toe geen aanleiding geeft tot onmiddellijke bezorgdheid, moet aan de lidstaten toestemming worden gegeven om de voorlopige toelatingen die zijn verleend voor gewasbeschermingsmiddelen die de desbetreffende werkzame stoffen bevatten, overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 91/414/EEG voor een periode van 24 maanden te verlengen, zodat het onderzoek van de dossiers kan worden voortgezet. Verwacht wordt dat de evaluatie en de besluitvorming met betrekking tot de eventuele opname in bijlage I bij benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothioconazole, spirodiclofen, spiromesifen en sulfurylfluoride binnen 24 maanden zullen worden afgerond.

 11. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De lidstaten mogen de geldigheidsduur van de voorlopige toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothioconazole, spirodiclofen, spiromesifen of sulfurylfluoride bevatten, verlengen met ten hoogste 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van vaststelling van deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 mei 2007.

Voor de Commissie

Markos Kyprianou

Lid van de Commissie