Home

Besluit van de Raad van 7 mei 2007 houdende benoeming van een Oostenrijks plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s (2007/351/EG)

Besluit van de Raad van 7 mei 2007 houdende benoeming van een Oostenrijks plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s (2007/351/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 263,

Gezien de voordracht van de Oostenrijkse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 24 januari 2006 heeft de Raad Besluit 2006/116/EG aangenomen houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s voor de periode van 26 januari 2006 tot en met 25 januari 2010(1).

  2. In het Comité van de Regio’s is als gevolg van het verstrijken van de ambtstermijn van de heer Andreas SCHIEDER een zetel van een plaatsvervanger vrijgekomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Mevrouw Elisabeth VITOUCH, Gemeinderätin der Stadt Wien, wordt voor het resterende deel van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2010, als plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s benoemd, ter vervanging van de heer Andreas SCHIEDER.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het wordt aangenomen.

Gedaan te Brussel, 7 mei 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

H. Seehofer