Home

Beschikking van de Commissie van 18 juni 2007 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG wat betreft bepaalde embryoteams en embryoproductieteams in Argentinië, Australië en de Verenigde Staten van Amerika (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2498) (Voor de EER relevante tekst) (2007/422/EG)

Beschikking van de Commissie van 18 juni 2007 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG wat betreft bepaalde embryoteams en embryoproductieteams in Argentinië, Australië en de Verenigde Staten van Amerika (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2498) (Voor de EER relevante tekst) (2007/422/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo’s van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen(1), en met name op artikel 8, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In Beschikking 92/452/EEG van de Commissie van 30 juli 1992 houdende vaststelling van lijsten van embryoteams en embryoproductieteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo’s naar de Gemeenschap(2) is bepaald dat de lidstaten de invoer van embryo’s uit derde landen alleen toestaan als die embryo’s zijn verzameld, behandeld en opgeslagen door embryoteams en embryoproductieteams die voorkomen op de lijsten in de bijlage bij die beschikking.

  2. Argentinië en de Verenigde Staten van Amerika hebben gevraagd om de vermeldingen voor die landen op die lijsten te wijzigen wat betreft bepaalde embryoteams en embryoproductieteams.

  3. Argentinië en de Verenigde Staten van Amerika hebben garanties gegeven betreffende de naleving van de desbetreffende voorschriften van Richtlijn 89/556/EEG en de betrokken embryoteams en embryoproductieteams zijn door de veterinaire diensten van die landen officieel erkend voor uitvoer naar de Gemeenschap.

  4. Australië heeft gevraagd om bepaalde vermeldingen voor dat land op de lijsten te schrappen.

  5. Beschikking 92/452/EEG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  6. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 92/452/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 juni 2007.

Voor de Commissie

Markos Kyprianou

Lid van de Commissie

BIJLAGE