Home

Beschikking van de Raad van 7 juni 2007 waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese Gemeenschap het geconsolideerde Verdrag 2006 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende maritieme arbeid te bekrachtigen (2007/431/EG)

Beschikking van de Raad van 7 juni 2007 waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese Gemeenschap het geconsolideerde Verdrag 2006 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende maritieme arbeid te bekrachtigen (2007/431/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 42, juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, en artikel 300, lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Het Verdrag 2006 betreffende maritieme arbeid (hierna „het verdrag” genoemd) van de Internationale Arbeidsorganisatie (hierna „de IAO” genoemd) werd op 7 februari 2006 aangenomen in het kader van de maritieme zitting van de Internationale Arbeidsconferentie van de IAO, bijeengeroepen te Genève.

  2. Dit verdrag levert een belangrijke bijdrage aan de scheepvaartsector op internationaal niveau door de bevordering van behoorlijke levens- en arbeidsomstandigheden voor zeevarenden en eerlijker mededingingsvoorwaarden voor marktdeelnemers en reders; het is derhalve wenselijk dat de bepalingen ervan zo spoedig mogelijk worden toegepast.

  3. Dit verdrag legt de basis voor een internationale maritieme arbeidscode door minimumarbeidsvoorwaarden vast te stellen.

  4. De Europese Gemeenschap streeft ernaar voor de maritieme industrie gelijke mededingingsvoorwaarden tot stand te brengen.

  5. In artikel 19, lid 8, van het Statuut van de IAO is bepaald dat „de aanneming van een verdrag of een aanbeveling door de Conferentie, of de bekrachtiging van een verdrag door een lid, in geen geval worden beschouwd van invloed te zijn op een wet, uitspraak, gewoonte of overeenkomst die aan de betrokken werknemers gunstiger voorwaarden biedt dan het verdrag of de aanbeveling”.

  6. Een aantal bepalingen van dit verdrag valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap op het gebied van de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

  7. De Gemeenschap kan dit verdrag niet bekrachtigen, omdat alleen de lidstaten partij bij dit verdrag kunnen zijn.

  8. De Raad zou derhalve de lidstaten die op grond van artikel 42 van het Verdrag gebonden zijn door de communautaire regelgeving inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, moeten machtigen dit verdrag onder de in deze beschikking vastgestelde voorwaarden in het belang van de Gemeenschap te bekrachtigen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

De lidstaten worden gemachtigd om het op 7 februari 2006 aangenomen Verdrag 2006 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende maritieme arbeid, voor de delen die onder de bevoegdheid van de Gemeenschap vallen, te bekrachtigen.

Artikel 2

De lidstaten nemen de nodige stappen om hun akte van bekrachtiging van het verdrag zo spoedig mogelijk en bij voorkeur vóór 31 december 2010 neder te leggen bij de directeur-generaal van het Internationaal Arbeidsbureau. De Raad zal de vooruitgang die bij de bekrachtiging is geboekt, vóór januari 2010 toetsen.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Gedaan te Luxemburg, 7 juni 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Glos