Home

Besluit van de Raad van 23 juli 2007 houdende benoeming van een Deens lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2007/545/EG, Euratom)

Besluit van de Raad van 23 juli 2007 houdende benoeming van een Deens lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2007/545/EG, Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 259,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 167,

Gelet op Besluit 2006/703/EG, Euratom van de Raad van 16 oktober 2006 tot benoeming van de Deense leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité voor de periode van 21 september 2006 tot en met 20 september 2010(1),

Gezien de voordracht van de Deense regering,

Na het advies van de Commissie te hebben ingewonnen,

  1. Overwegende dat in dit Comité een vacature voor een Deens lid is ontstaan door het aftreden van de heer Henrik FALLESEN,

BESLUIT:

Artikel 1

Mevrouw Sinne ALSING CONAN wordt benoemd tot lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité, ter vervanging van de heer Henrik FALLESEN, voor de verdere duur van diens ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 20 september 2010.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn aanneming.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

L. Amado