Home

Beschikking van de Commissie van 24 augustus 2007 tot wijziging van Beschikking 2007/554/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen tegen mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 4058) (Voor de EER relevante tekst) (2007/588/EG)

Beschikking van de Commissie van 24 augustus 2007 tot wijziging van Beschikking 2007/554/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen tegen mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 4058) (Voor de EER relevante tekst) (2007/588/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(1), en met name op artikel 9, lid 4,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(2), en met name op artikel 10, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. In het Verenigd Koninkrijk zijn uitbraken van mond- en klauwzeer geconstateerd.

 2. De situatie met betrekking tot mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk kan, in verband met de handel in levende evenhoevige dieren en het op de markt brengen van bepaalde producten daarvan, een gevaar opleveren voor de veebeslagen in andere lidstaten.

 3. In verband met de ziektesituatie in het Verenigd Koninkrijk is Beschikking 2007/554/EG van de Commissie(3) vastgesteld om de door die lidstaat genomen maatregelen tegen mond- en klauwzeer te verscherpen.

 4. Gezien de resultaten van de tracering van de eventuele contacten met de besmette bedrijven en de uitgevoerde controles op de verplaatsing van dieren en producten kunnen de gebieden waarvoor beperkingen gelden nu worden aangepast.

 5. Op grond van de door het Verenigd Koninkrijk verstrekte informatie moeten de in de bijlagen I en II bij Beschikking 2007/554/EG vermelde gebieden nu bestaan uit de beschermingsgebieden rond de bevestigde uitbraken en het omringende geconsolideerde toezichtsgebied in Surrey, zoals vastgesteld overeenkomstig Richtlijn 2003/85/EG van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer, tot intrekking van Richtlijn 85/511/EEG en van de Beschikkingen 89/531/EEG en 91/665/EEG, en tot wijziging van Richtlijn 92/46/EEG(4).

 6. Gezien de epizoötiologische situatie en de doeltreffende bestrijdingsmaatregelen die in het hoogrisicogebied zijn genomen, komt door deze wijziging het buffergebied tussen het verkleinde hoogrisicogebied en het ziektevrije deel van het Verenigd Koninkrijk te vervallen. Dit vereist wel dat in het deel van Groot-Brittannië buiten het toezichtsgebied dezelfde aanvullende veterinaire toezichts- en certificeringsmaatregelen worden toegepast als sinds de vaststelling van Beschikking 2007/554/EG voor Noord-Ierland gelden.

 7. Verder moeten de beperkingen op de verplaatsing van paardachtigen en het voor het hele Verenigd Koninkrijk geldende voorschrift om de banden van voertuigen te ontsmetten worden ingetrokken.

 8. De situatie zal opnieuw worden bezien op de voor 11 september 2007 geplande vergadering van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, en de maatregelen zullen, indien nodig, worden bijgesteld.

 9. Beschikking 2007/554/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 10. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2007/554/EG wordt als volgt gewijzigd:

 1. Artikel 10, lid 2, en artikel 12 worden geschrapt.

 2. In artikel 17 wordt „25 augustus 2007” vervangen door „15 september 2007”.

 3. De bijlagen I en II worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

De lidstaten brengen de maatregelen die zij ten aanzien van het handelsverkeer toepassen, in overeenstemming met deze beschikking. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 24 augustus 2007.

Voor de Commissie

Markos Kyprianou

Lid van de Commissie

BIJLAGE

BIJLAGE I

BIJLAGE II