Home

Beschikking van de Commissie van 4 april 2007 betreffende Staatssteunmaatregel C 14/06 die België voornemens is ten uitvoer te leggen ten gunste van General Motors Belgium in Antwerpen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 435) (Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2007/612/EG)

Beschikking van de Commissie van 4 april 2007 betreffende Staatssteunmaatregel C 14/06 die België voornemens is ten uitvoer te leggen ten gunste van General Motors Belgium in Antwerpen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 435) (Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2007/612/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 88, lid 2, eerste alinea,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en met name op artikel 62, lid 1, onder a),

Na de belanghebbenden overeenkomstig de genoemde artikelen te hebben uitgenodigd hun opmerkingen(1) te maken,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

  Artikel 1

  De staatssteun die België voornemens is toe te kennen voor een opleidingsproject bij General Motors Belgium in Antwerpen is onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt voor een bedrag van 3 157 338,40 EUR.

  Dat gedeelte van de steun mag bijgevolg niet ten uitvoer worden gelegd.

  De rest van de staatssteun, ten bedrage van 2 181 161,60 EUR, is verenigbaar met de gemeenschappelijke markt overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag.

  Artikel 2

  België deelt de Commissie binnen twee maanden vanaf de kennisgeving van deze beschikking mee, welke maatregelen het heeft genomen om aan deze beschikking te voldoen.

  Artikel 3

  Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België.

  Gedaan te Brussel, 4 april 2007.

  Voor de Commissie

  Neelie Kroes

  Lid van de Commissie