Home

Besluit van de Raad van 25 juni 2007 betreffende de uitoefening van de aan het voorlopige lidmaatschap van de Werelddouaneorganisatie verbonden rechten en plichten door de Europese Gemeenschap (2007/668/EG)

Besluit van de Raad van 25 juni 2007 betreffende de uitoefening van de aan het voorlopige lidmaatschap van de Werelddouaneorganisatie verbonden rechten en plichten door de Europese Gemeenschap (2007/668/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133, in samenhang met artikel 300, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op 19 maart 2001 besloten de Commissie te machtigen namens de Europese Gemeenschap te onderhandelen over de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Werelddouaneorganisatie(1).

  2. De overeenkomst tot oprichting van een Internationale Douaneraad zal naar verwachting op de 109e/110e vergadering van de Raad van de Werelddouaneorganisatie in juni 2007 worden gewijzigd om het mogelijk te maken dat douane-unies en economische unies, waaronder de Europese Gemeenschap, lid worden van de Werelddouaneorganisatie.

  3. De lidstaten van de Europese Gemeenschap dienen steun te verlenen aan die ontwerp-wijziging waardoor de Gemeenschap, na goedkeuring ervan door de Raad van de Werelddouaneorganisatie, zou kunnen toetreden tot de gewijzigde Overeenkomst.

  4. Na voorbereidende besprekingen met de Werelddouaneorganisatie hebben de Europese Gemeenschap en de Werelddouaneorganisatie de mogelijkheid onderzocht dat de Europese Gemeenschap de rechten en plichten op zich neemt die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de Werelddouaneorganisatie in afwachting van de ratificatie van de gewijzigde overeenkomst tot oprichting van een Internationale Douaneraad door alle leden van de Werelddouaneorganisatie.

  5. De Europese Gemeenschap is naar verwachting in staat deze rechten en plichten op zich te nemen in het kader van de overeenkomst tot oprichting van een Internationale Douaneraad in aangelegenheden die onder de haar bevoegdheid vallen.

  6. De lidstaten van de Europese Gemeenschap behouden hun status in de Werelddouaneorganisatie.

  7. Zowel de Europese Gemeenschap als haar lidstaten hebben bevoegdheden op gebieden die worden bestreken door de overeenkomst tot oprichting van een Internationale Douaneraad.

  8. Voor onder de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap vallende aangelegenheden moet een standpunt van de Europese Gemeenschap worden vastgesteld. Voor aangelegenheden die gedeeltelijk onder de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap vallen, moeten de lidstaten van de Europese Gemeenschap ernaar streven een gemeenschappelijk standpunt te bepalen ter waarborging van de eenheid van externe vertegenwoordiging van de Europese Gemeenschap en haar lidstaten.

  9. Gelet op het voorgaande moet de Raad een regeling treffen voor de uitoefening van de rechten en plichten die aan een voorlopig lidmaatschap van de Werelddouaneorganisatie zijn verbonden, met inbegrip van de betaling van een jaarlijkse bijdrage,

BESLUIT:

Enig artikel

1.

De lidstaten van de Europese Gemeenschap stemmen voor het besluit van de Raad van de Werelddouaneorganisatie dat ertoe strekt de Europese Gemeenschap voorlopig dezelfde rechten te verlenen als die welke de leden van de Werelddouaneorganisatie hebben, onder de daarin vermelde voorwaarden.

2.

De Europese Gemeenschap aanvaardt de rechten en plichten die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de Werelddouaneorganisatie, zoals vastgesteld bij het besluit van de Raad van de Werelddouaneorganisatie in afwachting van de inwerkingtreding van de wijziging van de overeenkomst tot oprichting van een Internationale Douaneraad.

3.

De Commissie wordt gemachtigd de Werelddouaneorganisatie mee te delen dat de Europese Gemeenschap de aan het lidmaatschap van de Werelddouaneorganisatie verbonden rechten aanvaardt, en de in de bijlage vermelde verklaring van bevoegdheden aan de Werelddouaneorganisatie te doen toekomen.

4.

De Europese Gemeenschap zal vanaf 1 juli 2007 een jaarlijkse bijdrage aan de Werelddouaneorganisatie betalen om het werk van die organisatie te steunen en de extra administratieve uitgaven te dekken.

Gedaan te Luxemburg, 25 juni 2007.

Voor de Raad

De voorzitster

A. Schavan

BIJLAGE

Overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, zoals gewijzigd, wordt hierbij een verklaring gegeven over de bevoegdheden die de lidstaten van de Europese Gemeenschap aan de Europese Gemeenschap hebben overgedragen in aangelegenheden die zijn geregeld bij de overeenkomst tot oprichting van de Internationale Douaneraad.

De Europese Gemeenschap verklaart dat zij, overeenkomstig de artikelen 131-134 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, exclusieve bevoegdheid op het gebied van de handelspolitiek bezit.

De Europese Gemeenschap kan te allen tijde internationale overeenkomsten sluiten wanneer de interne bevoegdheden al zijn gebruikt om maatregelen te nemen ter uitvoering van vormen van gemeenschappelijk beleid of indien een internationale overeenkomst nodig is om één van de doelstellingen van de Europese Gemeenschap te verwezenlijken. De externe bevoegdheid van de Europese Gemeenschap is exclusief voor zover een internationale overeenkomst interne voorschriften van de Europese Gemeenschap raakt of de draagwijdte ervan wijzigt. In die gevallen is het niet aan de lidstaten van de Europese Gemeenschap, maar aan de Europese Gemeenschap om internationale verbintenissen met derde staten of internationale organisaties aan te gaan. In de lijst van juridische instrumenten in de bijlage bij deze verklaring gaat een lijst van maatregelen die de Gemeenschap op douanegebied heeft aangenomen.

De uitoefening van de bevoegdheden die de lidstaten van de Europese Gemeenschap ingevolge de Verdragen aan de Europese Gemeenschap hebben overgedragen is uit de aard der zaak aan voortdurende wijzigingen onderhevig. De Europese Gemeenschap behoudt zich daarom het recht voor de verklaring aan te passen.

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek

Besluit 2003/231/EG van de Raad van 17 maart 2003 betreffende de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Protocol tot wijziging van de Internationale Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures (Overeenkomst van Kyoto)

Richtlijn 2002/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 februari 2002 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap

Besluit 80/271/EEG van de Raad van 10 december 1979 betreffende de sluiting van de multilaterale overeenkomsten waarover tijdens de handelsbesprekingen 1973-1979 overeenstemming is bereikt (PB L 71 van 17.3.1980, blz. 1).

Verscheidene besluiten van comité’s waarvan derde landen lid zijn, bv. 2006/343/EG: Besluit nr. 2/2005 van het Gemengd Comité EG-IJsland van 22 december 2005 tot wijziging van protocol nr. 3 bij de Overeenkomst betreffende de definitie van het begrip producten van oorsprong en de methoden van administratieve samenwerking

Besluit 87/369/EEG van de Raad: Besluit van de Raad van 7 april 1987 inzake de sluiting van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen, alsmede van het daarbij behorende protocol van wijziging

Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

Verordening (EG) nr. 1549/2006 van de Commissie van 17 oktober 2006 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

De artikelen 26 en 133 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

Verordening (EG) nr. 2505/96 van de Raad van 20 december 1996 betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3059/95 betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten (eerste reeks 1996)

Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap

Verordening (EG) nr. 2026/97 van de Raad van 6 oktober 1997 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap

Verordening (EG) nr. 3285/94 van de Raad van 22 december 1994 betreffende de gemeenschappelijke invoerregeling en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 518/94, zoals gewijzigd

Verordening (EG) nr. 515/97 van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften

Verordening (EEG) nr. 3677/90 van de Raad van 13 december 1990 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

Verordening (EEG) nr. 3769/92 van de Commissie van 21 december 1992 ter uitvoering en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3677/90 van de Raad houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad van 22 december 2004 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren

Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten

Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten

Verordening (EG) nr. 648/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek

Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek

Overeenkomst tussen de Europese Europese Gemeenschap, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland, de Republiek IJsland, het Koninkrijk Noorwegen, het Koninkrijk Zweden en de Zwitserse Bondsstaat inzake een gemeenschappelijke regeling voor douanevervoer van 20 mei 1987

Besluit 93/329/EEG van de Raad van 15 maart 1993 betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake tijdelijke invoer en de aanvaarding van de daarbij behorende bijlagen

Bijlage

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek

Besluit 2003/231/EG van de Raad van 17 maart 2003 betreffende de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Protocol tot wijziging van de Internationale Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures (Overeenkomst van Kyoto)

Richtlijn 2002/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 februari 2002 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap

Besluit 80/271/EEG van de Raad van 10 december 1979 betreffende de sluiting van de multilaterale overeenkomsten waarover tijdens de handelsbesprekingen 1973-1979 overeenstemming is bereikt (PB L 71 van 17.3.1980, blz. 1).

Verscheidene besluiten van comité’s waarvan derde landen lid zijn, bv. 2006/343/EG: Besluit nr. 2/2005 van het Gemengd Comité EG-IJsland van 22 december 2005 tot wijziging van protocol nr. 3 bij de Overeenkomst betreffende de definitie van het begrip producten van oorsprong en de methoden van administratieve samenwerking

Besluit 87/369/EEG van de Raad: Besluit van de Raad van 7 april 1987 inzake de sluiting van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen, alsmede van het daarbij behorende protocol van wijziging

Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

Verordening (EG) nr. 1549/2006 van de Commissie van 17 oktober 2006 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

De artikelen 26 en 133 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

Verordening (EG) nr. 2505/96 van de Raad van 20 december 1996 betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3059/95 betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten (eerste reeks 1996)

Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap

Verordening (EG) nr. 2026/97 van de Raad van 6 oktober 1997 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap

Verordening (EG) nr. 3285/94 van de Raad van 22 december 1994 betreffende de gemeenschappelijke invoerregeling en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 518/94, zoals gewijzigd

Verordening (EG) nr. 515/97 van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften

Verordening (EEG) nr. 3677/90 van de Raad van 13 december 1990 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

Verordening (EEG) nr. 3769/92 van de Commissie van 21 december 1992 ter uitvoering en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3677/90 van de Raad houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad van 22 december 2004 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren

Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten

Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten

Verordening (EG) nr. 648/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek

Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek

Overeenkomst tussen de Europese Europese Gemeenschap, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland, de Republiek IJsland, het Koninkrijk Noorwegen, het Koninkrijk Zweden en de Zwitserse Bondsstaat inzake een gemeenschappelijke regeling voor douanevervoer van 20 mei 1987

Besluit 93/329/EEG van de Raad van 15 maart 1993 betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake tijdelijke invoer en de aanvaarding van de daarbij behorende bijlagen