Home

Beschikking van de Commissie van 18 oktober 2007 betreffende de vervanging van de communautaire voorraden levend verzwakt vaccin tegen klassieke varkenspest (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 4699) (2007/682/EG)

Beschikking van de Commissie van 18 oktober 2007 betreffende de vervanging van de communautaire voorraden levend verzwakt vaccin tegen klassieke varkenspest (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 4699) (2007/682/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied(1), en met name op artikel 6, lid 2, en artikel 8, lid 2,

Gelet op Richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober 2001 betreffende maatregelen van de Gemeenschap ter bestrijding van klassieke varkenspest(2), en met name op artikel 18, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Klassieke varkenspest is een bedreiging voor als huisdier gehouden varkens en voor wilde varkens (wilde zwijnen) in de Gemeenschap.

  2. Uitbraken van klassieke varkenspest in varkenshouderijen kunnen in de Gemeenschap, en met name in gebieden met een hoge varkensdichtheid, ernstige gevolgen hebben en grote economische schade berokkenen.

  3. Richtlijn 2001/89/EG bevat de voorschriften voor noodvaccinatie van als huisdier gehouden varkens en wilde varkens.

  4. De Gemeenschap heeft 1 000 000 doses levend verzwakt vaccin tegen klassieke varkenspest ingekocht en maatregelen getroffen om dat vaccin in voorraad te houden en snel beschikbaar te stellen ingeval noodvaccinatie van als huisdier gehouden varkens nodig is.

  5. Deze doses zijn in juli 2007 aan Roemenië beschikbaar gesteld. Daarom moeten zij worden vervangen, zodat de Gemeenschap in staat blijft snel te reageren als er noodvaccinatie tegen klassieke varkenspest moet plaatsvinden.

  6. Bovendien moet, gezien de algehele ziektesituatie in bepaalde lidstaten, de voorraad levend verzwakt vaccin snel worden vervangen wanneer deze uitgeput raakt, zodat de Gemeenschap in staat blijft te reageren in noodgevallen.

  7. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1.

De Gemeenschap koopt zo snel mogelijk 1 000 000 doses levend verzwakt vaccin tegen klassieke varkenspest.

2.

De Gemeenschap treft maatregelen voor de opslag en distributie van het in lid 1 bedoelde vaccin.

Artikel 2

Indien de voorraad van het in artikel 1, lid 1, bedoelde vaccin uitgeput raakt, mag deze maximaal vier maal worden vervangen door 1 000 000 doses gedurende vijf jaar na de datum van de eerste aankoop.

Artikel 3

De in artikel 1 en 2 bedoelde maatregelen kosten maximaal 1 500 000 euro.

Artikel 4

De in artikel 1, lid 2, bedoelde maatregelen worden uitgevoerd door de Commissie in samenwerking met de via een aanbesteding geselecteerde leveranciers.

Artikel 5